Razmena podataka - Balans Sinhronizator

Balans Sinhronizator je sistem za razmenu podataka između udaljenih ili izdvojenih radnih jedinica kompanije dizajniran i razvijen u potpunosti od strane Melany Software Team. Primarni cilj Sinhronizatora je razmena podataka iz Balans baza mada postoji i mogućnost razmene spoljnih i pridruženih fajlova. Sinhronizator funkcioniše samo u sklopu Balans Informacionog Sistema koji mu obezbeđuje ulazne podatke za pakovanje i slanje.

Sistem čini nekoliko modula šematski prikazanih na Slici 1. Moduli međusobno komuniciraju preko sopstvenog protokola koji za podlogu koristi TCP/IP konekciju. Komunikacija se odvija šifrovanim komandama zatvorne specifikacije1) pa je mogućnost zloupotrebe od strane malicioznih programa praktično jednaka nuli.


Slika 1. Moduli Balans Sinhronizatora

Osnovnu granulu sistema čini Radna jedinica (RJ). Ona se sastoji od jedne baze podataka i jednog ili mnoštva računara povezanih u LAN/vLAN koji joj pristupaju. Sistem čine jedna ili više RJ koje su putem interneta povezane sa svojom jedinstvenom Balans Sabirnicom putem koje vrše razmenu podataka. Na slici 2. prikazana je šema povezivanja.

Slika 2. Šema razmene podataka preko Balans Sinhronizatora.

Protok i obrada podataka se vrši u dve zone Zoni Transportera i Zoni Sabirnice.

Zona Transportera se nalazi u privatnoj mreži (LAN / vLAN) iza rutera i zaštitnog zida (firewall) kompanije. Unutar nje se nalaze radne stanice korisnika koji preko Balans IS interfejsa operišu sa bazom podataka dostupnom samo unutar lokalne mreže.

Balans IS prilikom inicijalizacije utvrđuje režim rada sa Balans Sinhronizatorom i inicijalizuje Balans Log Control (BLSyncCintLib.ocx) modul tako šta ga prikači na svoj event sink (kanal događaja) kako bi mogao da nadgleda sve operacije zanimljive za razmenu sa izdvojenim radnim jedinicama (RJ). Sa svoje strane, Balans Log Control uspostavlja vezu sa Balans Transporterom nadležnim za konkretnu Radnu jedinicu preko TCP/IP adrese računara na kom je Balans Transporter instaliran i porta podešenog za komunikaciju sa njim. Ukoliko uspostavljanje veze ne uspe Balans Log Control obustavlja rad Balans IS sprečavajući promene lokalnih podataka radne jedinice nevidljive ostalim radnim jedinicama u sistemu.

Pri pokretanju Balans Transportera mogu se zadati dodatne opcije opisane na strani “Komandna linija Balans Transportera”.

Radni parametri

NazivPrimerOpis parametraNapomena za administratora
Adresa Transportera
server (IP određuje DNS);

192.168.1.252 (ručno zadata IP adresa);

localhost (kada se radna jedinica sastoji od jednog računara);

Balans Transporter koristi lokalnu IP adresu računara na kom je instaliran za osluškivanje pošiljki sa Balans Log Control klijenata.

Svaka Balans IS radna stanica mora da ima TCP/IP pristup ovoj adresi.
Neophodno je dozvoliti svakoj Balans IS radnoj stanici prolazak kroz firewall lokalne mreže do Transportera.

Port Transportera
Savetuje se korišćenje portova iz visokog opsega, npr. 16000-16099.Balans Transporter očekuje sve Balans Log Control klijente da mu se obrate putem ovog porta.
Obraćanje se vrši internim protokolom zatvorene specifikacije u vlasništvu Melany Software kompanije.
Svaka Balans IS radna stanica mora da ima otvorenu komunikaciju na ovom portu kroz firewall lokalne mreže.

Port ne treba da bude otvoren ka javnoj mreži (WAN).
Lokacija baze podatakaUkoliko se koristi Balans COM+ Server, lokacija baze podataka nije poznata klijentima.

Ukoliko se bazi pristupa preko NETBIOS prtokola (file sharing) lokacija je zadata UNC putanjom.

Primer: \\SERVER\BALANS\DATA\
Bilo da se bazi pristupa preko aplikativnog sloja (Balans COM+ Server) ili direktno, ona je unutar lokalne mreže iza kompanijskog rutera i firewall-a, nedostupna iz javne (internet) zone.
Komunikacija sa bazom preko srednjeg (aplikativnog) sloja Balans COM+ Server je daleko sigurnija i brža.

Za radne jedinic e koje se sastoje od više od 5-6 radnih stanica preporučuje se upotreba Balans COM+ Servera.

Zona Sabirnice se nalazi u javnoj mreži (internet zoni) i sastoji se od Balans Sabirnic e i podešenog FTP Servera. Zadatak Balans Sabirnice je da identifikuje i autorizuje Balans Transportere koji žele da proslede podatke koje su sakupili i preuzmu podatke pristigle iz ostalih Balans Transportera. Ukoliko je zahtev odobren Balans Sabirnica upućuje Balans Transportera na FTP Server kako bi se obavila i fizićka razmena dnevnika promena. Nakon uspešnog okončanja razmene podataka Balans Sabirnica analizira primljene podatke, propušta iz kroz sopstvenu bazu podataka i ukoliko zadovoljavaju kriterijume provere prosleđuje ih u poštanske sandučiće ostalih radnih jedinica u sinhronizaciji. U procesu prijema i slanja postoji mogućnost postavljnja filtera razmene radi fizičkog ograničavanja protoka informacija.

Preporuke oko podešavanja FTP Servera i drugih pratećih aplikacija Balans Sabirnice mogu se naći u članku “Prateći programi i servisi Balans Sabirnice ”.

Radni parametri

NazivPrimerOpis parametraNapomena za administratora
Adresa Sabirnice
msfs.co.rs (registrovana DNS adresa);

92.45.1.252 (neregistrovana statička IP adresa);
Balans Sabirnica koristi javnu IP adresu računara na kom je instaliran za osluškivanje zahteva sa Balans Transportera izdvojenih radnih jedinica.

Ova adresa mora biti statična i dostupna svim Balans Transporterima u sinhronizaciji.

U slučajevima kada se ne može obezbediti statična IP adresa mogu se koristiti i raspoloživi internet servisi koji dinamički razrešavaju IP adresu servera pretvarajući je u statički dostupnu logičku adresu (myftp.org, noip itd.)
Neophodno je dozvoliti svakom Balans Transporteru radne jedinice prolazak kroz firewall i ruter ka adresi Balans Sabirnice.
Port SabirniceSavetuje se korišćenje portova iz visokog opsega, npr. 16000-16099.Balans Sabirnica osluškuje Balans Transportere da mu se obrate putem ovog porta.

Obraćanje se vrši internim protokolom zatvorene specifikacije u vlasništvu Melany Software kompanije.
Neophodno je dozvoliti svakom Balans Transporteru radne jedinice prolazak kroz firewall i ruter ka ovom portu na Balans Sabirnici.

I na serveru Balans Sabirnice mora se otvoriti ovaj port kako bi Balans Transporter mogao da započne komunikaciju sa Balans Sabirnicom.
Port za FTP razmenuPodrazumevano port 21 je otvoren za FTP razmenu.

Preporuka je ipak pomeriti ovaj port u viši opseg na kom se ne očekuje komunikacija FTP protokolom.
Po autentifikaciji i proveri Balans Transporter će biti preusmeren na FTP Server kako bi predao svoje podatke i preuzeo podatke koji su mu pripremljeni. Ta komunikacija će iće preko ovog porta standardnim FTP protokolom.

Moguća je i upotreba FTPS protokola ukoliko kompanija poseduje odgovarajući sertifikat.
Neophodno je dozvoliti svakom Balans Transporteru radne jedinice prolazak kroz firewall i ruter ka ovom portu na FTP Serveru sabirnice.

Isti port mora biti otvoren za komunikaciju i na serveru na kom je instalirana Balans Sabirnica.

Sabirnice je moguće iskoristiti i kao most između dve ili više različitih firmi, odnosno sistema razmene podataka. Ovaj proces se naziva “uparivanje Sabirnica” a detaljan opis procesa i uputstva nalaze se u članku “Uparivanje Sabirnica” koji se nalazi u N1 zoni (zahteva autentifikaciju za odobrenje pristupa).

Obaveštavanje putem e-maila

U cilju pravovremenog obaveštavanja administratora sistema o blokadama i problemima koji nastanu u sistemu razmene podataka Balans Transporter omogućava postavku i slanje email poruka na unapred definisane adrese.

Aktiviranje ove opcije i postavka parametara vrši se klikom na dugme Podešavanja na glavnom ekranu Balans Transportera.

Praktična primena

Artikli na temu razmene podataka sa udaljenim poslovnim jedinicama upotrebom Balans Transportera i Balans Sabirnice.

Procedura uvođenja razmene podataka u već funkcionalan sistem
Opis u korak-po-korak maniru postavljanja sistema razmene podataka u već funkcionalnu Balans firmu.

Migracija / kloniranje radne grupe vezane u lanac razmene podataka
Opis procedure za kopiranje podataka i prenos postavki sa starog na novi server radne grupe.


1)
Specifikacija protokola i njegova realizacija su isključivo u vlasništvu Melany Software.
  • razmena_podataka.txt
  • Last modified: 2019/05/11 09:23
  • by milano