kb:razmena:transporter_kao_win_servis

Transporter kao Windows servis

Sa Melany FTP iz direktorijuma /install/extras/srvstart skinuti srvstart.zip arhivu na ciljni računar u proizvoljnom direktorijumu i otpakovati. Sadržaj je

documentation\
logger.dll
srvstart.dll
srvstart.exe
svc.exe

Jednom pokrenuti transporter u normalnom režimu i podesiti podatke za slanje emaila. Ovo je ključno, jer nema drugog načina da transporter obaveštava o greškama i zaglavljivanju. Kad se podesi, ugasiti transporter u normalnom režimu.

Prvo Notepadom napraviti tekstualni fajl koji sadrži sledeće parametre:

- [Naziv servisa], proizvoljan, ali mora da bude jedinstven na operativnom sistemu,
- startup, koji je puna putanja do programa koji će raditi kao servis sa svim potrebnim start parametrima,
- shutdown_method, uvek stavljamo kill.

Primer sadržaja ini fajla:

[TransMelany]
startup="c:\Program Files(x86)\MelanySoft\Balans\Hogworts\Hedviga 2\BLSyncSrv.exe" 93@PostgreSQL35W
shutdown_method=kill

Fajl se čuva kao INI, a ne TXT i može da se snimi bilo gde, ali najbolje je, zbog organizacije, da bude u okviru direktorijuma srvstart ili u nekom podfolderu, npr. srvstart\Transporteri\. Fajl može da se zove po firmi za koju transporter radi, recimo, Melany.ini ili Albo.ini.

U ADMINISTRATORSKOM (Start>CMD>Run As Administrator) command-promptu izvršiti install_desktop komandu, za instalaciju Windows servisa, sledeće sintakse:

<putanja_do_srvstart_foldera>\srvstart.exe install_desktop  <naziv_servisa_iz_Ini_bez_[]> -c  <putanja_do_ini_fajla>

Na primer:

C:\srvstart\srvstart.exe install_desktop TransMelany -c "C:\srvstart\Transporteri\Melany.ini"
  1. Otvoriti Start > Administrative tools > Services, po datom imenu naći servis u spisku, pa desni klik > Properties > tab Log On. Proveriti da li je UKLJUČENO “Allow service to interact with desktop”, i ako nije, uključiti ga. Klik na dugme Apply.
  2. Vratiti se na prvi tab (General), promenti “startup type” na Automatic i klik na dugme Start. Zatvoriti Properties prozorčić sa Ok.
  3. PROVERITI NEKOLIKO PUTA da li servis radi posle inicijalnog pokretanja (F5 za osvežavanje liste), jer hoće da se brzo zaustavi (2-3 sekunde). Ako ne stane u oko 30s, dobro je.
  • kb/razmena/transporter_kao_win_servis.txt
  • Last modified: 2019/04/25 10:27
  • by aleksandar