kb:razmena:komandna_linija_transportera

Komandna linija Balans Transportera

Opcije pri pokretanju Transportera (bilo kao program ili kao servis) su:

ParametarOpis

“ID firme” (B3)

ili

“ID firme”@pg_dsn (B4)

ili

“ID firme”@pg_file.txt

Parametar “zakucava” Transportera za navedenu firmu. Ako nije zadat, Transporter se vezuje za firmu navedenu u CurFirID ključu OkrMain registra. Bez dodatog @ iza broja firme otvara se B3 baza podataka, a sa @ B4.

Koristi se kada u sistemu postoji više od jedne firme kao “osiguranje” da će Transporter biti vezan za tačno određenu firmu čak i kada CurFirID ukazuje na neku drugu (poslednji ulazak u Balans).

Parametar se upisuje odmah iza BLSyncSrv.exe, bez vodećih crtica ili kosih crta.

Primer otvaranja B3 firme sa Id=4:

BLSyncSrv.exe 4

vezuje Transportera za firmu sa ID=4.

Isti primer za B4 bazu preko DSN-a pg_devel:

BLSyncSrv.exe 4@pg_devel


Isti primer za B4 bazu preko fajla ..\data\pg_trans.txt sa ConnectionString-om:

BLSyncSrv.exe 4@pg_trans.txt

Ako je zadato samo ime fajla, on se automatski traži u DataPath folderu. Može biti zadata i apsolutna putanja do fajla ako se on ne nalazi u DataPath-u. Npr.

BLSyncSrv.exe 4@C:\Balans\Trans\pg_trans.txt
--debug

(dve crte)
Ubacuje Transporter u debug režim. što znači da će u EventLog biti zapisano mnogo više informacija nego u standardnom režimu rada.
Parametar služi za otkrivanje problema u radu Transportera kao što su “rupe” u zapisima SQL-ova izvršenih nad lokalnom bazom podataka.

Primer:

BLSyncSrv.exe 4 --debug

ubacuje Transporter vezan za firmu sa ID=4 u debug režim

NAPOMENA: Parametar ima dejstvo na Transportera verzije 6.16.12.34 ili novije.


  • kb/razmena/komandna_linija_transportera.txt
  • Last modified: 2019/06/26 07:37
  • by milano