skladista_i_robne_operacije

Upravljanje zalihama

Magacinsko poslovanje je deo Balans sistema koje omogućava efikasno upravljanje velikim brojem magacina, prodajnih objekata, građevinskihradova i mnogih drugih vrsta robnih skladišta.

Zapise u bazi čine:

  1. Tabele trenutnog stanja zaliha i cena
  2. Zapisi dokumenata na osnovu kojih se konstruiše trenutno stanje

Zapisi u ovim tabelama služe za brzu manipulaciju stanjem lagera tekućih, ažurnih, verzija dokumenata. Okosnicu sistema čini SkladKol tabela.

Trenutno stanje zaliha, rezervacija, prodajnih i nabavnih cena

  • skladista_i_robne_operacije.txt
  • Last modified: 2014/08/23 14:54
  • by 127.0.0.1