kb:ws:baso_updatestate

UpdateState() metod

Metod prihvata isključivo JSON-formatiranu listu elemenata tipa klasa Message i upisuje podatke u bazi menjajući joj stanje. Koristi se za evidenciju aktivnosti servisera.

HttpResponseMessage UpdateState(List<Message> stateMsg)

Metoda vraća HttpResponseMessage čiji je sadržaj HttpStatus kod za “Created” i JSON-formatirana lista dinamičkih objekata (definisanih u toku kompajliranja) koji predstavljaju rezultate transakcija. Jedan rezultat transakcije je ili null (prazan), ako je akcija vezana za Servisni nalog uspela, ili JSON-formatirani Error string u obliku {“ErrID”:kod_greške,“SerID”:ID_dokumenta}, u slučaju da zahtev za traženom akcijom nije obradjen. Specijalno, vraćaju se 2 greške bez errID, a samo sa tekstualnim porukama, kada:

1. primljeni JSON ne odgovara modelu, tj. klasi Message (HTTP error code za Bad Request) i

2. korisnik nije autorizovan za korišćenje tražene funkcije servera (HTTP error code za Unauthorized).

U slučaju da zahtev ne može biti procesiran, vraća se JSON sa dva čvora:

{“ErrID”:kod_greške,“SerID”:ID_dokumenta_kod_kojeg_se_javila_greška}

Poznati kodovi grešaka i značenje:

ErrID Objašnjenje
1 Greška pri povezivanju sa bazom podataka ili pri izvršenju upita
10 Dokument već označen kao prihvaćen
20 Dokument već označen kao započet
30 Dokument već označen kao završen
35 Loša šifra za DocStatus (110 i 120 su dozvoljene vrednosti)
40 Dokument već označen kao odbijen
50 Dokument već označen kao otkazan
60*) Serijski broj nije prepoznat
100 Loša šifra HttpPost Akcije (1, 2, 3, 4 i 5 su dozvoljene vrednosti)


Naziv Vrsta Opis
stateMsg Message Element tipa klase Message formatiranih kao JSON sa podacima o zahtevanim akcijama (izmenama podataka)


  • kb/ws/baso_updatestate.txt
  • Last modified: 2016/03/07 10:13
  • by aleksandar