Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

procedura_uvodenja_razmene_podataka_u_vec_funkcionalan_sistem [2011/09/14 12:24]
milano
procedura_uvodenja_razmene_podataka_u_vec_funkcionalan_sistem [2011/09/14 12:27]
Line 1: Line 1:
-====== Procedura uvođenja razmene podataka u već funkcionalan sistem ====== 
- 
- 
-Funkcionalan sistem pordrazumeva instaliran Balans Server i Balans Radne Stanice koje su u svakodnevnoj upotrebi. Ovaj članak opisuje korak-po-korak proceduru koju treba primeniti za uvođenje Balans Sinhronizatora bez značajnog zastoja u funkcionisanju sistema. Okruženje koje se u ovom koraku opisuje je sledeće: 
- 
- 
-    - Balans Server je instaliran na klijentskoj mašini koja ima javnu IP adresu 
-    - Balans Sabirnica će biti instalirana na istom serveru na kom će lokalne Balans Radne Stanice raditi direktno. 
-    - Balans Radne stanice komuniciraju sa Balans Serverom preko Balans COM+ Servera. 
-    - Ceo sistem razmene će iće preko klijentskog servera (ne preko msfs.co.rs servera). 
- 
- 
-Podrazumevani pojmovi: 
- 
- 
-^Pojam ^Opis | 
-|SERVER |Naziv klijentskog servera na koji se sistem razmene instalira. | 
-|  |  | 
- 
- 
-===== Instalacija Balans Sinhronizatora i pratećeg softvera i priprema baze za razmenu ===== 
- 
- 
-U ovom koraku SERVER klijenta biće pripremljen za obavljanje istovrmeno funkcija Balans Sabirnice i Balans Transportera. 
- 
- 
-Ciljevi u ovom koraku su: 
- 
- 
-    * Instalacija i podešavanje programa i servisa Balans Sinhronizatora 
-    * Dobijanje nulte baze podataka koja će se kasnije distribuirati udaljenim radnim jedinicama 
-    * Postavljanje lokalnog sistema u režim logovanja svih izmena urađenih nakon dobijanja nulte baze podataka 
- 
- 
-==== Koraci ==== 
- 
- 
-    - Instalirati [[:​prateci_programi_i_servisi_neophodni_za_rad_balans_sabirnice|neophodne programe]] za funkcionisanje razmene podataka na SERVER klijenta. 
-      - Podesiti prateće programe, kreirati FTP folder za razmenu podataka i otvoriti korisničke naloge 
-      - Proveriti pristup kreiranom FTP folderu za razmenu podataka sa više udaljenih lokacija 
-      - Otvoriti portove za razmenu u Windows Firewall-u (ukoliko se koristi firewall na ruteru potrebno je otvoriti portove i na njemu) 
-    - Instalirati na SERVER i Balans Sabirnicu i Balans Transporter. 
-    - Izvršiti podešavanje Balans Sabirnice. 
-      - Otvoriti sve udaljene radne jedinice koje će biti u upotrebi 
-      - Kreirati foldere za razmenu podataka za svaku od njih 
-      - Postaviti [[Filteri razmene podataka|InFilter]] i OutFilter za svaku stanicu i poseban InFilter i OutFilter za radnu stanicu samog servera 
-    - Izvršiti podešavanje Balans Transportera za lokalnu mrežu. 
-    - Ovo je trenutak kada **svi korisnici moraju da izađu iz Balansa**. Za izvršenje koraka potrebno je: 
-      - Iskopirati bazu 
-      - U postojećoj bazi uključiti razmenu podataka (sve je već pripremljenu u prethodnim koracima) 
-      - Pokrenuti Balans Transporter\\ ​ \\  Procena je da će korisnici morati da sačekaju najviše do 10-minuta kako bi ponovo radili u programu.\\ ​ **Obavezno proveriti da li su nakon pokretanja korisnici u sistemu logovanja (indikator u donjem desnom uglu Balansa)** ​ 
- 
- 
-Ukoliko je sve ispravno urađeno, lokalni korisnici (uključujući i udaljene korisnike sa VPN konekcija) moraju imati uključen indikator rada u sistemu razmene. Istovremeno,​ trebalo bi da se u //​Outbox// ​ folderu centralne radne jedinice formira fajl čija veličina raste. 
- 
- 
-Postoji pristup FTP folderu preko kog će se vršiti razmena i otvoreni su portovi za komunikaciju sa Balans Sabirnicom (preko WAN) i Balans Transporterom (preko LAN).\\  ​ 
- 
- 
-\\  ​ 
- 
- 
-\\  ​ 
- 
- 
-\\ 
  
  • procedura_uvodenja_razmene_podataka_u_vec_funkcionalan_sistem.txt
  • Last modified: 2011/09/14 12:27
  • (external edit)