Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
poklon_vauceri [2011/09/13 14:10]
milano
poklon_vauceri [2011/09/13 14:12] (current)
Line 6: Line 6:
  
     - Serijski broj / jedinstveni broj\\ ​ Svaka hartija je, poput novčanica, označena posebnim serijskim/​jedinstvenim brojem. Broj prati svaki pomak hartije od prijema do realizacije ili storniranja.     - Serijski broj / jedinstveni broj\\ ​ Svaka hartija je, poput novčanica, označena posebnim serijskim/​jedinstvenim brojem. Broj prati svaki pomak hartije od prijema do realizacije ili storniranja.
-    - Nominalnu vrednost\\ ​ Svaka hartija ima tačno određen iznos apoena koji je ekvivalent novčanom iznosu koji ta hartija reprezentuje. Apoeni su najčešće //dinarski izražene vrednosti// ​   ali treba predvideti i opciju da to budu  //bodovi, evri //    i tome slično. +    - Nominalnu vrednost\\ ​ Svaka hartija ima tačno određen iznos apoena koji je ekvivalent novčanom iznosu koji ta hartija reprezentuje. Apoeni su najčešće //dinarski izražene vrednosti// ​    ​ali treba predvideti i opciju da to budu  //bodovi, evri //     ​i tome slično. 
-    - Identifikator vrste hartije\\ ​ Svaka hartija jednosznačno pripada jednoj vrsti. Vrste mogu biti  //čekovi, poklon vaučeri, vaučeri, menice// ​   i tome slično. Potrebno je stvoriti **šifranjik vrsta hartija od vrednosti**.+    - Identifikator vrste hartije\\ ​ Svaka hartija jednosznačno pripada jednoj vrsti. Vrste mogu biti  //čekovi, poklon vaučeri, vaučeri, menice// ​    ​i tome slično. Potrebno je stvoriti **šifranjik vrsta hartija od vrednosti**.
     - Identifikator grupe\\ ​ U okviru vrste hartije treba podeliti po grupama koje bi nosile naziv, komentar i neke dopunske uslove u radu sa konkretnom grupom hartija od vrednosti (ograničenja upotrebe itd.)     - Identifikator grupe\\ ​ U okviru vrste hartije treba podeliti po grupama koje bi nosile naziv, komentar i neke dopunske uslove u radu sa konkretnom grupom hartija od vrednosti (ograničenja upotrebe itd.)
     - Rok važenja\\ ​ Hartija može biti ograničena rokom u kom mora biti iskorišćena.     - Rok važenja\\ ​ Hartija može biti ograničena rokom u kom mora biti iskorišćena.
-    - Rok dospeća\\ ​ Hartija može biti terminirana za tačan datum kada može biti iskorišćena. Zapravo period u kom kartija stvarno može biti iskorišćena počinje sa  // rokom dospeća ​  a završava sa  //    rokom važenja+    - Rok dospeća\\ ​ Hartija može biti terminirana za tačan datum kada može biti iskorišćena. Zapravo period u kom kartija stvarno može biti iskorišćena počinje sa  // rokom dospeća ​  a završava sa  //     ​rokom važenja
     - Identifikator vlasnika\\ ​ Neke hartije (npr. čekovi) vezane su za izdavaoca koji je treće lice (banka). U tim situacijama potrebno je održati vezu između izdavaoca (komitent) i hartije od vrednosti.     - Identifikator vlasnika\\ ​ Neke hartije (npr. čekovi) vezane su za izdavaoca koji je treće lice (banka). U tim situacijama potrebno je održati vezu između izdavaoca (komitent) i hartije od vrednosti.
     - Dopunski identifikator\\ ​ Dodatni identifikator – opcioni kod (PIN ili slično) služi za dodatno obeležavanje hartije kada  // serijski broj   nije dovoljan. ​  // ​     - Dopunski identifikator\\ ​ Dodatni identifikator – opcioni kod (PIN ili slično) služi za dodatno obeležavanje hartije kada  // serijski broj   nije dovoljan. ​  // ​
Line 19: Line 19:
  
 //Zadatak je napraviti sistem po kom bi se :   // ​ //Zadatak je napraviti sistem po kom bi se :   // ​
-  ​+ 
     * evidentirale vrste i grupe hartija od vrednosti     * evidentirale vrste i grupe hartija od vrednosti
-    ​*   * neke vrste su sistemskog karaktera kao na primer čekovi, pa i evidencija podataka o platnim karticama kada se njima pokrivaju iznosi u maloprodaji.+    * neke vrste su sistemskog karaktera kao na primer čekovi, pa i evidencija podataka o platnim karticama kada se njima pokrivaju iznosi u maloprodaji.
     * zaduživanje blagajne hartija od vrednosti     * zaduživanje blagajne hartija od vrednosti
     * preraspodela hartija     * preraspodela hartija
-    ​** u svoje objekte/​sektore/​skladišta +    * u svoje objekte/​sektore/​skladišta 
-    ​** u tuđe objekte (franšize i tome slično) pod svojim nadzorom+    * u tuđe objekte (franšize i tome slično) pod svojim nadzorom
     * prodaja hartija od vrednosti     * prodaja hartija od vrednosti
     * prodaja poklon čestitki itd.     * prodaja poklon čestitki itd.
     * izdavanje hartija od vrednosti kupcima bez nadoknade     * izdavanje hartija od vrednosti kupcima bez nadoknade
-    ​** u veleprodaji – evidentira se kupac kome su hartije date ako ima obavezu da ih razduži +    * u veleprodaji – evidentira se kupac kome su hartije date ako ima obavezu da ih razduži 
-    ​** u maloprodaji – samo se evidentira izlaz hartije i čeka na njegovu realizaciju+    * u maloprodaji – samo se evidentira izlaz hartije i čeka na njegovu realizaciju
     * popis hartija i utvrđivanje neslaganja     * popis hartija i utvrđivanje neslaganja
     * otpis hartija od vrednosti (izgubljene/​oštećene)     * otpis hartija od vrednosti (izgubljene/​oštećene)
Line 37: Line 38:
     * evidencija prodaje plaćene poklon vaučerom     * evidencija prodaje plaćene poklon vaučerom
     * izveštaji i upozorenja     * izveštaji i upozorenja
-    ​** obaveštenje o približavanju roka isticanja hartija +    * obaveštenje o približavanju roka isticanja hartija 
-    ​** izveštaj o „stanju“ - detaljan raspored datih i primljenih hartija od vrednosti po objektima/​kupcima/​sektorima/​skladištima +    * izveštaj o „stanju“ - detaljan raspored datih i primljenih hartija od vrednosti po objektima/​kupcima/​sektorima/​skladištima 
-    ​** izveštaj o prometu u određenom periodu +    * izveštaj o prometu u određenom periodu 
-    ​** izdate hartije bez nadoknade +    * izdate hartije bez nadoknade 
-    ​** prodate hartije (poklon čestitke) +    * prodate hartije (poklon čestitke) 
-    ​** realizovane hartije+    * realizovane hartije
  
  
Line 54: Line 55:
  
  
-//Sistem je realizovan upotrebom tabele ​   **Cekovi** ​   koja nije ni u kakvoj posebnoj relaciji ni sa jednom tabelom već je samo poljem ​   **Link** ​   vezana za dokument po kom su čekovi uneti. ​  ​\\ ​ Ova tabela i dalje može da se koristi za evidenciju ​   **uzimanja čeka od kupca** ​   kao sredstva plaćanja. // +//Sistem je realizovan upotrebom tabele ​   **Cekovi** ​    ​koja nije ni u kakvoj posebnoj relaciji ni sa jednom tabelom već je samo poljem ​   **Link** ​    ​vezana za dokument po kom su čekovi uneti. ​  ​\\ ​ Ova tabela i dalje može da se koristi za evidenciju ​   **uzimanja čeka od kupca** ​    ​kao sredstva plaćanja. // 
  
  
-//  Sistem je potrebno proširiti ​   **prijemom čekova u blagajnu čekova** ​   kao i    **iznošenjem čekova iz blagajne** ​   bilo na naplatu bilo na rashodovanje ili uništenje zbog nepravilnosti. //+//  Sistem je potrebno proširiti ​   **prijemom čekova u blagajnu čekova** ​    ​kao i    **iznošenjem čekova iz blagajne** ​    ​bilo na naplatu bilo na rashodovanje ili uništenje zbog nepravilnosti. //
  
  • poklon_vauceri.txt
  • Last modified: 2011/09/13 14:12
  • (external edit)