parametri_komandne_linije_balans_alata

Parametri komandne linije Balans alata

Podizanje verzije baze podataka

/U FirID ,(R/N),(0/1/2…),UmbTxt_File_Path

FirID - ID firme koju treba obraditi - 0 znači da treba obraditi sve firme.
R/N - da li se obrađuju i arhivirane godine ili ne (Rekurzivno/Nerekurzivno)
0/1/2… - da li obraditi nultu bazu (i njene podfoldere tj. BiH). Ako je 0 biće obrađena i nulta baza.
UmbTxt_File_Path - putanja do txt fajla sa spiskom update koraka (najčešće Umbtxt.txt)


Kompresovanje baze podataka

/C FirID ,(R/N),(0/1/2…),ZIPfolder,(S/N)

FirID - ID firme koju treba obraditi - 0 znači da treba kompresovati sve firme.
Ako je potrebno kompresovati bazu koja nije u spisku firmi može se zadati i putanja do baze sa prefiksom za zip fajl
koji je odvojen sa ; od putanje npr: D:\Balans\Data 20\NekaBaza.mdb;Test
pa će biti napravljen zip fajl 20101215_183000_[Test]_NekaBaza.zip
R/N - da li se kompresuju i arhivirane godine ili ne (Rekurzivno/Nerekurzivno)
0/1/2… - da li brisati stare zip arhive - sve različito od 0 znači da hoće, npr. 5 znači da će biti obrisane sve zip arhive starije od 5 dana.
Za svaki slučaj, neki fajlovi stariji od zadatog broja dana neće biti obrisani tj. biće ostavljen po 1 fajl (najmlađi) iz svake nedelje svake godine.
ZIPfolder - folder u koji će se snimati zip backup pre kompresije - OBAVEZAN
S/N - da li da se pre kompresije zaustavi COM+ server (Shutdown) - sve različito od S znači da se ne zaustavlja

Primer u Task Scheduller-u (Run polje): “F:\Balans 20\BLNSPrograms\UTILITY\Balans Utility\BLNSUtility.exe” /C 4,N,15,G:\TMP\Bckup\,S

Zadatak za kompresiju i backup se može napraviti i (skoro) automatski ulaskom u Balans alate, opcija “Kompresovanje i arhiviranje”, odabere se firma pa se klikne na
“Podesi automatske zadatke…” Na kraju procesa će biti napravljen zadatak u Task Scheduller-u i treba zadati učestalost zadatka, korisničko ime i lozinku pod kojim će se zadatak pokretati.


Pravljenje COM+ servera

/S AppName, UserName, Password, PathToDllFile, PoolSize, JustUpdate

Koristi se prilikom setupa kada se odabere i COM+ server paket

AppName - ime COM+ aplikacije. Default je Balans COM+ Server
UserName - korisničko ime pod kojim će se aplikacija pokretati
Password - korisnička lozinka
PathToDllFile - putanja do dll fajla (npr. BLDCOMSrv.dll) koji koristi COM+ aplikacija
PoolSize - default je 30
JustUpdate - može biti True,False,Check,StopCOMSrv.
Ako je True samo će biti osvežene komponente aplikacije, ako je Check komponente će biti osvežene ako aplikacija postoji inače će aplikacija biti napravljena.


Osvežavanje svih upita u bazi (rekompilacija)

/R FirID ,(P/N)

FirID - ID firme koju treba obraditi - 0 znači da treba osvežiti upite svih firmi. Ako je potrebno osvežiti bazu koja nije u spisku firmi može se zadati i putanja do baze.
P/N - da li da se posle snimanja upita isti pokrene sa dummy parametrima

Osvežavanje se izvodi snimanjem teksta upita, po default-u kroz DAO jer kroz ADO na nekim upitima JET može da pukne.
Ako je zadat parametar P da se upiti izvršavaju nakon snimanja, biće preskočeni upiti koji nisu SELECT tipa.

Primeri u Task Scheduller-u (Run polje):
“F:\Balans 20\BLNSPrograms\UTILITY\Balans Utility\BLNSUtility.exe” /R 4,P
“F:\Balans 20\BLNSPrograms\UTILITY\Balans Utility\BLNSUtility.exe” /R G:\Blpriv.mdb,N

Log fajl sa podacima o toku i uspehu osvežavanja se nalazi u ..Documents and Settings\[KORISNIK]\Local Settings\Temp\~TMP.RefreshQueries.N.log (N je broj firme, -1 ako se osvežavaju sve firme ili baza van spiska firmi)

Kopiranje baze podataka

/K FirID ,(P/N),(0/1),Copy2folder

FirID - ID firme koju treba kopirati
Ako je potrebno kopirati bazu koja nije u spisku firmi može se zadati i putanja do baze
P/N - da li se skine lozinka sa baze - N znači da ne treba lozinka tj. ako postoji biće skinuta
0/1 - da li pregaziti postojeću bazu - 0 znači da ne treba raditi overwrite već da postojeću kopiju prvo treba preimenovati
Copy2Folder - folder u koji će se snimiti baza - OBAVEZAN

Primer u Task Scheduller-u (Run polje): “F:\Balans 20\BLNSPrograms\UTILITY\Balans Utility\BLNSUtility.exe” /K 4,N,1,G:\TMP\Bckup\

Osvežavanje APR/NBS statusa kupaca

/A FirID ,(R/N),(0/1),VremenskiInterval,(A/K)

FirID - ID firme čije kupce treba “osvežiti” (tabela Kupci, kolona APR mode, 1=OK, 3=Blokiran) - 0 znači da treba osvežiti kupce svih firmi
R/N - da li se provera radi uvek ili samo u odredjenom vremenskom intervalu - N znači da se koristi vremenski interval
0/1 - da li koristiti HTML ako WEB servis ne uspe - sve različito od 0 znači da hoće
VremenskiInterval - npr. 22-06 - da se ne opterećuje internet veza u radno vreme
A/K - da li se proveravaju svi komitenti ili samo kupci - A znači svi

Primer u Task Scheduller-u (Run polje): “F:\Balans 20\BLNSPrograms\UTILITY\Balans Utility\BLNSUtility.exe” /A 4,R,1,22-06,K

Osvežavanje/ažuriranje količina

/Z FirID ,(R/N),SklID

FirID - ID firme čije količine treba osvežiti
R/N - da li se obrađuju i “Remote” skladišta - N znači da se ne obrađuju
SklID - za koje skladište treba ažurirati količine - 0 znači sva skladišta

Primer u Task Scheduller-u (Run polje): “F:\Balans 20\BLNSPrograms\UTILITY\Balans Utility\BLNSUtility.exe” /Z 4,N,10

O(ne)mogućavanje COM+ servera

/DCP - onemogućavanje COM+ servera (ekvivalent desnom kliku na COM+ aplikaciju pa “Disable”)
/ECP - omogućavanje COM+ servera (ekvivalent desnom kliku na COM+ aplikaciju pa “Enable”)

  • parametri_komandne_linije_balans_alata.txt
  • Last modified: 2018/10/15 11:14
  • by nessa