kb:ws:baso_processrequest

ProcessRequest(string action="") metod

Metod omogućava dobijanje podataka (spiskova) sa servera koji je povezan sa Servisnim modulom Balansa.

HttpResponseMessage ProcessRequest(string action=“”)

Ulazni parametar action je tipa string. Predaje se ProcessRequest metodi izdavanjem HTTP GET zahteva nad osnovim URL produženim za vrednost action parametra

Primer URL: http://www.server.com/BOSS/api/Orderlist/reject gde je /reject zapravo vrednost action parametra osnovnog URL (string action=“reject”).

Parametar nije obavezan.

Vrste jeHTTPResponseMessage; Metoda vraća HTTPResponse sa HTTPStatus šifrom i listom JSONa, odnosno grešku u slučaju da postoji greška koju server ne može da izkomunicira HTTPStatus šifrom.

U slučaju da zahtev ne može biti procesiran, u okviru HTTPResponseMessage vraća se i lista JSONa sa samo jednim elementom: {“ErrID”:celobrojna vrednost greške }.

Primer: [{“ErrID”:2}]

Poznate vrednosti greške:

Vrednost Opis
1 Korisnik nema doyvolu pristupa servisu/Balansu
2 Vraćena je prazna lista naloga (lista nije null, već je prazna)
3 Greška pri povezivanju sa bazom ili izvršenjem upita


Naziv Vrsta Opis
reqMsg String JSON formatiran string sa detaljima zahteva
  • kb/ws/baso_processrequest.txt
  • Last modified: 2016/03/17 20:14
  • by aleksandar