kb:web:balans_edi_main

Balans EDI Procesor (BEP)

BEP je samostala Java EE aplikacija namenjena za razmenu poslovnih podataka sa ERP sistemima drugih proizvođača. Aplikacija je osmišljena kao web servis sposoban da primi različite formate ulaznih dokumenata, a koji istovremeno vrši nadgledanje lokalne Balans baze u potrazi za dokumentima namenjenim za izlaz u partnerski ERP.

Instalacija se vrši kroz Deploy application interfejs GlassFish servera. Distribucija se vrši kroz BalansEDI_verzija.war pakovanja.
NAPOMENA! Ako se servis konfiguriše tako da koristi JACOB za direktan pristup COM komponentama Balansa neophodno je koristiti 32 bitnu verziju JDK 8 paketa za pokretanje GlassFish servera.

Osnovni konfiguracioni fajl se zove BalansEDIConfig.properties i podrazumevano se smešta u ..\domain1\applications\BalansEDI\WEB-INF\classes\META-INF direktorijum GlassFish domena. Na ovoj lokaciji, fajl će se svaki put pri unapređenju programa prepisati podrazumevanom verzijom.

Da bi konfiguracija bila trajna dovoljno je konfigurisani fajl snimiti na lokaciju ..\domain1\config.

Moguće je zadati i proizvoljnu lokaciju konfiguracionog fajla definisanjem java sistemske promenljive bedi_custom.props.
To se radi kroz GlassFish (ili asadmin) kroz opciju JVM Settings, jezičak JVM Options, klikom na komandu komandom Add JVM Option i ukucavanjem:

-Dbedi_custom.props=${com.sun.aas.instanceRoot}/config/BalansEDIConfig.properties

*) Direktorijumi BalansEDI i domain1 mogu imati drugačije vrednosti u zavisnosti od Context root odnosno domain name parametara konkretne GlassFish instalacije.

  1. BEP WS - Java EE web servis kroz koji se vrši prijem podataka
  2. BEP TS - Tajmer servis zadužen za monitoring Balans ERP stanja
  3. BEP OAGIS Konvertor - Konvertor za serijalizaciju i deserijalizaciju podataka u OAGIS format
  4. BEP DS - Dispečing servis zadužen za slanje EDI dokumenata drugim sistemima

Reference

  • kb/web/balans_edi_main.txt
  • Last modified: 2020/03/20 14:47
  • by milano