kb:uputstva:postavke_pos_glavna

Postavke i podešavanja Balans POS modula

Brojne su mogućnosti finog podešavanja Balans POS aplikacija. Postavke se dele na globalne i lokalne. Globalne postavke diktiraju način rada na nivou cele radne jedinice (skup klijentskih aplikacija povezanih na jednu bazu podataka), dok se lokalne odnose samo na računar na kom su izvršene.

Globalne postavke se čuvaju u bazi podataka.
Lokalne postavke se čuvaju u lokalnom windows registru i mogu da važe na nivou svih korisnika račnara (HKLM) ili samo za određenog korisnika (HKCU).

Lokalne postavke Balans Kase

Napomena! Tabele iz ovog članka moraju se uređivati u *DW Edit* režimu zbog vertikalnih znakova (pipe) koje ne ume da koristi *FCK Edit*

Ovde su navedeni specifični parametri OkrMain ključa koji se neposredno tiču rada Balans Kase.

{ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MelanySoft\Balans\OkrMain }

Naziv ključa Vrednost Opis akcije
VagaCodLen“5” Duzina koda artikla tj. veza sa programom
VagaCodKol“” | “2x”Količinski kod za elektronske vage (default je “24”, za TEC vagu “24”)
VagaCodKol2“” | “2x”Rezervni količinski kod za elektronske vage (default je “24”, za TEC vagu “24”)
VagaCodKol3“” | “2x”Rezervni količinski kod za elektronske vage (default je “24”, za TEC vagu “24”)
VagaCodKol4“” | “2x”Rezervni količinski kod za elektronske vage (default je “24”, za TEC vagu “24”)
VagaCodTez“” | “2x”Težinski kod za elektronske vage (default je “21”, za TEC vagu “28”)
VagaCodTez2“” | “2x”Rezervni težinski kod za elektronske vage (default je “21”, za TEC vagu “28”)
VagaCodTez3“” | “2x”Rezervni težinski kod za elektronske vage (default je “21”, za TEC vagu “28”)
VagaCodTez4“” | “2x”Rezervni težinski kod za elektronske vage (default je “21”, za TEC vagu “28”)
VagaDecLen“”|“1”|“2”|“3”Broj decimala količine artikla (default je 2)
VagaDopTxt“0” | “1”Ima li dodatnih radnji kod formiranja opisa artikla (0-nema, 1-pridruzuje mu se text iz Desc polja)
VagaExpKom“” | “1” 0-ne eksportovati komadne artikle, 1-eksportovati komadne artikle (sve sto nije tezinska jedinica mere se racuna kao komadno)
VagaModel“” | “Tec” | “SL9000” | “RJ45”Model elektronske vage (default = BIZERBA, “Tec”=“SL9000”=Toshiba TEC). / 05.09.2016 U ključu VagaModel uvek treba da unesemo rj45, kao bi smo uvek dobili fajl odgovarajućeg formata.
VagaPLULen“4” | “5” Duzina PLU-koda vage (ono sto se kuca kada treba povuci artikal)
VagaSWPath “” | “<path+ascii file>” Indikator da je na sistem zakacena elektronska vaga u koju se izvoze podaci preko fajla ukazanog u ovom kljucu
VagaSWPrg“” | “<path+prog>” Program koji se pokrece po eksportu fajla kada je na sistem zakacena elektronska vaga
VagaTxtLen“100” | “300”Maximalna duzina teksta (program ce sam dodati 16 karaktera za cenu i rok trajanja)
VagaWeightLen“4” | “5” | “6”Dužina količine/težine artikla
VagaIgnrLen“0” | “1”…Koliko karaktera s desna barkoda će biti zamenjeno nulama – kad vaga dodaje kontrolnu cifru na kraj barkoda pa kvari količinu

{ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MelanySoft\Balans\OkrKasa }

Naziv ključa Vrednost Opis akcije
AllowMinusOnBarCode“0”|“1”0 - ne dozvoli odlazak u minus za robu ukucanu preko barkoda, 1 - dozvoli minus
AutoPrint0|1Da li se po snimanju racuna automatski vrsi stampanje ceka ili se mora zadati komanda Print
BarCodeEnabled0|1Da li se radi u rezimu “bar kod citaca” ili ne. Ovaj rezim podrazumeva da se potraga u bazi artikala izvrsi odmah po unetoj sifri artikla, a da se podrazumeva kolicina 1.
BarCodeForced“0” | “1”Kasa treba da radi u FORSIRANOM BARKOD REŽIMU. To znači da se polja Artikal, Opis vide tek pritiskom na određeno dugme. Inače se vidi jedino polje za unos barkoda.
BrojKase“”| “A1”…Broj kase u sistemu (npr.A1 znaci kasa A smena 1 itd.)
CR401ExtraSklID“”|“<sklid>“Dodatno skladiste (ID) iz kog ce se povuci artikli prilikom inicijalnog punjenja Intracom CR401 kase
DefFirID<FirID>ID firme na koju se kasa kaci
DefPOSPrnName<pun naziv drajvera štampača>Preusmeravanje štampe na POS štampač koji nije podrazumevani na računaru na kom radi Balans Kasa.
DefRacTip<RacTip>RacTip dokumenta kojeg pravi kasa
DefSklID<ID skladista>ID skladista sa kojeg kasa “crpi” kolicine
FiskAzurirajCeneKol“0” | “1”Da li pri pokretanju kase raditi ažuriranje cena/količina
FiskalDirPath””|“<dir>“Direktorijum u koji se smestaju fajlovi sa opisima fiskalnih racuna kako bi isti bili odstampani kroz kasu u odredjenim vremenskim intervalima (16.10.2008 MILANO, ovo je mesto koje proverava Kasa direktno zakačena za fiskalni štampač; Fajlovi fisk.računa u parametrima Balans Kase)
FiskalniRezim0|1|2…Da li je za kasu zakacen fiskalni stampac; 0-nije,1-FP550,2-ST200,…itd…(ovo podešavati kroz parametre kase)
FiskalPrintRacun””|“1”Pored stampe na fiskalni stampac odstampati i na obican racun
FiskBatchMode“0” | “1”U radu sa fiskalnim printerom koristitti: 0 - štampa isečka tek nakon što je sve završeno; 1 - Štampa računa već u toku njegove izrade u kasi (pre nego što je snimljen)
FiskDirCheckInterval“0”|“<broj>“Vremenski interval (u sekundama) u kojem se vrsi provera FiskalDirPath-a
FiskPort1|2|3|4Broj COM porta na koji je prikljucen fiskalni stampac ili kasa
FiskTmpDir””|“<dir>“Direktorijum u koji se smesta log fajl prilikom izrade fiskalnog racuna (u režimu Štampa u fajl ovde se smešta fajl koji predstavlja fiskalni račun; ovo koristi Kasa koja nije direktno zakačena za fiskalni štampač; Radni direktorijum u parametrima Balans Kase)
FPKasaDoc0,1,512Da li kasa pravi B ili C dokumente (512=C, 0 ili 1=B)
KasaBroj1|2|3…Broj kase (uglavnom se koristi za fiskalne stampace)
LocDefSklID[a|b|c]<ID skladista>ID skladista sa kojeg kasa “crpi” kolicine, i za koje se vrši prodaja robe za firmu [a|b|c].
LocDTXL1NewRac[a|b|c]“text”Tekst koji će biti prikazan u prvoj liniji elektronskog displeja prilikom pokretanja novog računa
LocDTXL2NewRac[a|b|c]“text”Tekst koji će biti prikazan u drugoj liniji elektronskog displeja prilikom pokretanja novog računa
LocFiskPort[a|b|c]1|2|3|4Broj COM porta na koji je prikljucen fiskalni stampac ili kasa date FirID
LocFiskTmpDir[a|b|c]1|2|3|4Direktorijum u koji se snima fajl sa sadržajem fiskalnog računa kako bi bio odštampan sa drugog računara na koji je vezana fiskalna kasa direktno.
POSDisplay0|1|2…Indikacija da je za racunar zakacen POS display na COM1 portu. 0-nije, 1-20×2
UseAlterJed0|1|2Pri prikazu i odabiru kolicina iz kataloga koristiti alternativne jedinice mere
UseAlterPriceTRUE|FALSEPrilikom obracuna cene deliti je sa koeficijentom alt. jed ili ne (cene za alt.jed. mogu biti zadate kroz cenovnik
UseFiskalKatalog|“1”Iskoristiti fiskalni katalog
UsePriceCol“MCena”|“CenaA” | “CenaB”|“CenaC”|“CenaD”Umesto MCena polja za cenu koristiti jednu od ukazanih kolona iz cenovnika (u komb.sa UsePriceList)
UsePriceList””|“<naziv>“Umesto standardnog cenovnika koristiti cenovnik ukazanog naziva i polednjeg datuma
VagaBCLen<ceo broj>Ukupan broj znakova koji postoje u tezinskom bar-kodu (bar kod koji pocinje sa 21)
SamoJednaInstanca“0” | “1”Da li je moguće pokrenuti više od 1 instance programa Balans kase: 0 – moguće je, 1 – nije moguće
BrziPOSmod“0” | “1”Da li se nakon unosa plaćanja emuliraju pritisci na Enter do štampanja računa: 0 – mod nije uključen, 1 – mod je uključen
StopZaNepoznateArtikle“0” | “1”Da li da se poruka o nepoznatom artiklu sama ugasi: 0 – poruka se sama ugasi posle 1 sec., 1 – poruka čeka na klik
NefiskalniTekst“Tekst…“Max. 1024 karaktera, poželjno velikim slovima
Ako počinje sa =#NFS#= biće odštampan posle računa
PFR_certnamekolona Issued To grida sa sertifikatimaeFiskal - naziv sertifikata za komunikaciju sa VPFR serverom
PFR_certhumbprintnpr. e3 56 e6 1f c5 d3 be 15 af d0 91 b6 4f 21 46 2d 52 a4 06 c2eFiskal - thumbprint sertifikata za komunikaciju sa VPFR serverom
PFR_certstorenameEnumerator BE_CertStoreNameeFiskal - enumerator grupe sertifikata
PFR_certstorelocationEnumerator BE_CertStoreLocationeFiskal - enumerator lokacije sertifikata
PFR_pfxfilepathnpr. c:\Users\Public\Documents\VPFRCertificate.pfxeFiskal - putanja do fajla sertifikata
PFR_pfxpassword*eFiskal - lozinka za pfx fajl sertifikata
PFR_pfxpac*eFiskal - PAC sertifikata
PFR_lpfrurl*eFiskal - PIN sertifikata
PFR_vpfrurlinvoicenpr. https://vsdc.sandbox.suf.purs.gov.rs/api/v3/eFiskal - URL VPFR servera za račune
PFR_vpfrurlconfignpr. https://api.sandbox.suf.purs.gov.rs/api/v3/eFiskal - URL VPFR servera za parametre konfiguracije
PFR_usepfxfileeFiskal - da li koristiti sertifikat iz fajlaTrue ili False
PFR_usecertnameTrue ili FalseeFiskal - da li tražiti sertifikat po imenu
PFR_printernamenpr. hp_1020 on Kasa ili LPFR ako je LPFR integrisan sa štampačemeFiskal - ime štampača za štampanje računa
PFR_charsperrownpr. 40eFiskal - širina teksta (broj karaktera) u 1 redu POS štampača
IDArtiklaZaMPracunEnumerator za barkod ili šifru artikla ako je uključena opcija “Napravi i kasa isečak”Parametri kase - tab Sistem, kombo Identifikator artikla
NazID_GotovinaNazID “generičkog” plaćanja gotovinomParametri kase - tab Sistem, tekst polje GOT
NazID_CekoviNazID “generičkog” plaćanja čekomParametri kase - tab Sistem, tekst polje ČEK
NazID_KarticeNazID “generičkog” plaćanja karticomParametri kase - tab Sistem, tekst polje KARTICA
FiskUseLocalCodes0 – NE, 1 – DADa li fiskalni štampač koristi lokalne fiskalne šifre
UnosElIDBarKodom0 – NE, 1 – DADozvoliti unos ID artikala barkod čitačem (23EDxxx sekvenca)


  • kb/uputstva/postavke_pos_glavna.txt
  • Last modified: 2022/05/03 12:29
  • by milano