kb:kb:simplehelp_history_izvestaji

SimpleHelp History i MS Balans

U saradnji sa kolegama iz “MelanySoft”, dogovorene su sledeće specifikacije i zahtevi za izveštajima koji se generišu na osnovu podataka iz Melany baze podataka:

 1. Postojanje filtera po datumu (od - do), ne samo po mesecu, već i po proizvoljnim periodima;
 2. Prikaz isključivo podataka koji se tiču “Melany Soft” članova podrške (Ljubiša, Tomislav, Jelena, Aleksandar Dimitrijević) i, po potrebi, ostalih zaposlenih u “Melany Soft” iz Srbije;
 3. Sabiranje vremena trajanja intervencija po a) firmi i b)operateru;
 4. Technician/End summary podatak treba da predstavlja obrazloženje intervencije putem SimpleHelp Technician programa (tekst Servisnog izveštaja);
 5. Treba da postoji mogućnost da svaki operater ima prikaz po a)firmi i po b)mesecu,odnosno izabranom periodu.

Preduslov za gornje ciljeve jeste prvo pravljenje mehanizma koji će različito formatirane izveštaje SimpleHelp Technician programa da pretvori u istovetan format i da podatke upiše u bazu podataka. Za to su napravljene dve alatke:

 • program SimpleHelp History Analyzer.(SHA) i
 • internet servis Balans HelpDesk Data Collector (BalansHDDC, HDDC).

Predvidjeno je da se manipulacija podacima prvenstveno obavlja automatski tako što će SimpleHelp Technician slati podatke o intervencijama na server na kojem ih dočekuje i obradjuje BalansHDDC web servis. SHA je rezervno rešenje koje obradjuje podatke dodate ručno, odnosno, čita ih iz lokalnih fajlova izvezenih iz SImpleHelp Technician.


Prozor programa sa dostupnim komandama


PREDUSLOVI

SimpleHelp History Analyzer program je pravljen u Visual C# programskom jeziku i da bi se koristio, neophodan je .NET Framework v4.5 prethodno instaliran na računaru.

UPOTREBA

Upotreba programa je jednostavna: Unese se broj direktorijuma gde se se nalazi Melany baza podataka (u okviru Balans\Data ili Data20 direktorijuma ili vrednosti u OkrMain), zatim se otvore ili prevuku u prozor SimpleHelp History XML fajlovi (ekstenzije .xml i .shh). Podaci koji će se uvesti u bazu podataka su predstavljeni u tabeli koja se popuni i mogu da se pregledaju. SHA ne dozvoljava izmenu podataka, to mora da se obavi u SimpleHelp History fajlovima pre otvaranja istih u programu.

Ako podaci zadovoljavaju uslove, klikom na dugme “Uvezi u Balans” podaci će biti upisani u bazu podataka koja već ima potrebne tabele. U slučaju duplih vrednosti, program pita šta da radi (brisanje starih i upis novih, upis samo novih ili odustajanje od cele operacije). Kada se podaci uvoze iz nekoliko puta, preporuka je da se koristi dugme “Očisti tabelu prikaza”, kako bi se već uvezeni podaci sklonili.

Ove operacije se ponavljaju onoliko puta koliko je potrebno.

Time se korišćenje programa završava.

NAPOMENA: Program proverava tip fajla koji se otvara. Ako prijavi takvu grešku, to znači da SHA nešto ne shvata u otvorenom fajlu. Problem može da bude samo banalna sintaksna greška u .shh, ali i slučaj kada se distribuira arhiva u arhivi (zip u zipu) gde upakovana arhiva nema ekstenziju, pa korisnik ne prepozna da treba i taj fajl da otpakuje kako bi zapravo dobio kolekciju SimpleHelp History.


PREDUSLOVI

BalansHDDC je web servis pisan u Visual C# v4.0 programskom jeziku. Da bi se koristio, potreban je Windows operativni sistem na kojem su instalirani Internet Information Server i .NET Framework v4.0 koji je izabran zbog veće kompatibilnosti sa i dalje popularnim verzijama Majkrosoftovih operativnih sistema (Windows XP, 2003).

UPOTREBA

BalansHDDC je automatizovan sistem koji ne zahteva interakciju korisnika za rad. Sve što je potrebno jeste postavljanje BalansHDDC kao aktivnog web servisa hostovanog pod IIS na Windows okruženju i dodela javnog URI, a zatim podešavanje SimpleHelp Technician programa da izveštaje šalje u XML načinu zapisa na dodeljeni URI. Servis obradjuje identičan skup podataka iz pristiglih fajlova kao i SimpleHelp History Analyzer.
NAPOMENA: Kako se IIS procesi pokreću pod korisničkim nalogom koji je podrazumevano lokalnog tipa, u domenskim okruženjima, kakvo je kod nas, potrebno je, u slučaju da je baza podataka na drugom računaru, obezbediti da “korisnik” pod kojim se pokreće BalansHDDC servis ima pristup mrežnoj putanji do baze (u ovom slučaju, putem DCOM protokola).

Virtuelna putanja web aplikacije na serveru mora da ima sufiks /HDDC, npr. http://www.melany.rs/BalansHDDC/HDDC. Trenutna adresa je http://app.melany.rs:1981/BalansHDDC/HDDC. Servis ne podržava GET HTTP metod (što i saopštava), ali se na http://app.melany.rs:1981/BalansHDDC dobija link ka ovoj stranici.

Servis je fizički smešten na MelSRV računar u okviru Melany Intraneta.

PODEŠAVANJA

Iako BalansHDDC ne zahteva ljudsku interakciju za rad, ona jeste potrebna za podešavanje servisa. Neka podešavanja su dostupna i vrše se manuelno, izmenom Web.config fajla koji se nalazi na fizičkoj putanji na kojoj je i servis, npr. C:\inetpub\wwwroot\BalansHDDC. Sekcija koja sadrži podešavanja je

<configuration> / <appSettings> / <!– programske vrednosti –>

Vrednosti su objašnjene u samom fajlu.

Ukoliko niste sigurni šta koje podešavanje radi i kako utiče na rad servisa, ne menjajte ga!

GREŠKE

Prijava grešaka, na koje BalansHDDC naidje pri obradi podataka, se vrši putem elektronske pošte. Podrazumevan adresa na koji poruke stižu je aleksandar@melany.rs, a po potrebi, može da se doda, teoretski, beskonačan broj adresa.
Osim slanja elektronskom poštom, BalansHDDC upisuje sve greške u Log fajl serverskog operativnog sistema pod putanjom C:\temp\, u fajl balanshddc.log. Log fajl se arhivira svakih sedam, a arhive se čuvaju 90 dana. Nazivi arhiva logova počinju sa log_ i imaju ekstenziju .old.

Moguće greške u radu servisa su:

# Greška Opis HTTP Odgovor koji se vraća SimpleHelp-u
1 Primljen je prazan sadržaj Servis čita poslati sadržaj kao prazan. Uzroci su:

- Stvarno ništa nije poslato u telu zahteva (Content-Length: 0),
- Content-Type deo zaglavlja HTTP zahteva ne postoji ili nije text/xml ili application/xml, što automatski ignoriše bilo kakav sadržaj
- XML sadržaj nije dobro formiran (vrednost van taga, nedostajuća tag oznaka,…)

Ili kombinacija ova tri.
411 (Length Required)
2 Nedozvoljen glavni čvor XMLa BalansHDDC koristi glavni čvor poslatog XMLa da bi identifikovao koje podčvorove i koje njihove vrednosti da obradi.
Trenutno se očekuju glavni čvorovi naziva <AccessSessionSummaryEvent> i <SupportSessionSummaryEvent>.
400 (Bad Request)
3 Poslati sadržaj nije dobro formiran ***Zastarelo*** ne očekuje se da će se ova poruka javiti u produkcionom radu. Postoji kao osiguranje. 415 (Unsupported Media Type)
4 Nema Melany baze podataka
Aplikacija ne pronalazi bazu podataka firme Melany Team D.O.O. Neki od mogućih uzroka ove poruke:

- Ne postoji baza podataka na očekivanoj putanji,
- Baza podataka se nalazi na mrežnoj putanji za koju ne postoje potrebna ovlašćenja (kredencijali),
- Baza podataka nije baza firme Melany Team d.o.o.
417 (Expectation Failed)
5 Neuspelo upisivanje u bazu Melany baza podataka postoji, ali je došlo do greške pri upisu podataka. Uzrok može da potiče još od izvorno poslatih podataka. 409 (Conflict)

KOMENTAR: Pored ovih navedenih grešaka, koje se beleže i kritične su za rad sevisa, postoje još “greške” koje služe za ignorisanje obrade podataka na osnovu postavljenih kriterijuma. Korisnik ne vidi niti treba da se bavi ovim porukama, one služe samo za pravilan rad servisa.


Izveštaj o SimpleHelp History podacima se nalazu u okviru Prozora “Izveštaji”, grupa “Servis”. Naziv izveštaja je _fckg_QUOT_SimpleHelp History Izvestaj“. Izveštaj traži sledeće ulazne podatke:

 • Početni datum posmatranog perioda,
 • Krajnji datum posmatranog perioda,
 • (Opciono) Ime operatera ,
 • (Opciono) Naziv firme.

Ako se poslednja dva parametra izostave, prikazaće se podaci o svim intervencijama u posmatranom periodu.

Dalje filtriranje izveštaja se vrši pomoću stabla grupa (Group Tree), ikona je u gornjem levom uglu grouptree.png, najpre po firmama, pa po operaterima.

Izveštaj se oslanja na podatke iz tabele ACCImports. • kb/kb/simplehelp_history_izvestaji.txt
 • Last modified: 2015/11/26 12:13
 • by aleksandar