Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:elektronski_potpis_balans_dokumenata [2013/03/26 06:30]
milano
kb:elektronski_potpis_balans_dokumenata [2013/03/26 06:53] (current)
milano [Uputstvo za upotrebu elektronskog potpisa u Balansu]
Line 34: Line 34:
  
 ===== Uputstvo za upotrebu elektronskog potpisa u Balansu ===== ===== Uputstvo za upotrebu elektronskog potpisa u Balansu =====
 +
 +
 +Elektronski potpis uveden je kao proširenje standardnog sistema "​Overa"​ u Balansu. Inicijalna podešavanja su identična. Neophodno je odrediti vrste dokumenata kojima se pridružuje radno mesto i funkcija overivača.
 +
 +
 +Nove funkcije se vide tek na nivou forme za overu dokumenta koja sada ima dodatno dugme za primenu elektronskog potpisa.
 +
 +
 +{{  :​kb:​nova_forma_overe_dokumenta.png?​467x499 ​ }}
 +
 +
 +<​file>​
 +NAPOMENA !  Pre klika na ovo dugme proveriti da li je //smart card// ​ čitač povezan sa računarom, ​
 +a kartica (kontaktima na gore) umetnuta na odgovarajuće mesto. ​
 +U suprotnom se može desiti da Balans ne prepozna naknadno povezan uređaj i umetnutu karticu.
 +</​file>​
 +
 +
 +Klikom na dugme "Overa e-Potpisom"​ automatski će se aktivirati skeniranje čitača i potraga za instaliranim validnim sertifikatima. Ukoliko se kartica prvi put očitava, iskočiće prozor za unos PIN koda kartice. Voditi računa da se kartica blokira nakon tri neuspešna pokušaja.
 +
 +
 +Program obaveštava o uspešnosti operacije novom formom:
 +
 +
 +{{  :​kb:​forma_overe_elektronskim_potpisom.png?​554x487 ​ }}
 +
 +
 +Ukoliko je sertifikat validan i prihvaćen ispod potipisanog sadržaja poruka ukazuje na uspešnost operacije i dozvoljeno je završiti overu.
 +
 +
 +U suprotnom, dugme za overu nije vidljivo a poruka ukazuje na grešku.
 +
 +
 +Ovim postupkom u bazu je snimljen kriptovan i overen sadržaj dokumenta. Dokument je ovim činom potpuno zaključan. Ukoliko je neophodno da se izvrše korekcije dokumenta, prethodne overe se moraju poništiti.
  
  • kb/elektronski_potpis_balans_dokumenata.txt
  • Last modified: 2013/03/26 06:53
  • by milano