Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:balans_veb_servisi [2016/10/07 11:49]
aleksandar [RemoteApps - Balans u oblaku]
kb:balans_veb_servisi [2019/06/11 10:27] (current)
aleksandar [Veb servisi (web services) i internet pristup]
Line 3: Line 3:
 Za iterakciju preko Interneta sa Balans ERP sistemom napravljeni su EJB kontejneri dostupni kroz veb servise. Neki od servisa su javno objavljeni i čine delove **Balans Web API** programskog interfejsa. Za iterakciju preko Interneta sa Balans ERP sistemom napravljeni su EJB kontejneri dostupni kroz veb servise. Neki od servisa su javno objavljeni i čine delove **Balans Web API** programskog interfejsa.
  
-    * [[:​kb:​web:​balans_web_api_installation_main|Instalacija i podešavanje servisa]] +^RB^Odeljak^Opis^Revizija| 
-    ​* ​[[:​kb:​web:​balans_common_web_objects|Balans Common Web Objects]] je zajednički deo web API interfejsa koji služi za autentifikaciju korisnika i manipulaciju osnovnim šifarnicima sistema. +|1|[[:​kb:​web:​balans_web_api_installation_main|Instalacija i podešavanje servisa]]| |19-6-11| 
-    ​* ​[[:​kb:​web:​balans_online_rt|Balans Online RT je Web API]] namnjen ​maloprodaji,​ odnosno prodaji preko interneta. +|2|[[:​kb:​web:​balans_common_web_objects|]]|Zajednički deo veb API interfejsa koji služi za autentifikaciju korisnika i manipulaciju osnovnim šifarnicima sistema|19-6-11| 
-    ​* ​[[:​kb:​web:​balans_edi_main|Balans EDI Procesor]] ​(Electronic ​data interchange) ​je modul za B2B elektronsku razmenu dokumenata između kupaca i dobavljača +|3|[[:​kb:​web:​balans_online_rt|]]|Namnjen ​maloprodaji,​ odnosno prodaji preko interneta|19-6-11| 
-    ​* ​[[:​kb:​web:​balans_baso_main|Balans After Sales Online (BASO)]] eksponira web servise potrebne za pristup funkcijama //​Servisnog////​ modula// ​   programa.+|4|[[:​kb:​web:​balans_edi_main|Balans EDI Procesor]]|Electronic ​Data Interchange ​je modul za B2B elektronsku razmenu dokumenata između kupaca i dobavljača|19-6-11| 
 +|5|[[:​kb:​web:​balans_baso_main|]]|Eksponira veb servise potrebne za pristup funkcijama //​Servisnog////​ modula// programa|19-6-11| 
 + 
 +\\ 
  
 ====== RemoteApps - Balans u oblaku ====== ====== RemoteApps - Balans u oblaku ======
  • kb/balans_veb_servisi.txt
  • Last modified: 2019/06/11 10:27
  • by aleksandar