Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019/04/20 00:03]
milano [Službena zona prvog nivoa (N1)]
start [2019/04/20 00:04] (current)
milano [Dokumentacija razvojnog tima]
Line 3: Line 3:
 [[https://​melany.rs|{{:​mstimlogo.png?​nolink&​200x54 ​ }}]] [[https://​melany.rs|{{:​mstimlogo.png?​nolink&​200x54 ​ }}]]
  
-**MelanyWiki** sadrži ​dokumenta ​i specifikacije ​o tehnologijama i API **Balans Informacionog Sistema**.+**MelanyWiki** sadrži ​opise, uputstva ​i specifikacije **Balans Informacionog Sistema**.
  
 Ovde se mogu naći podaci o dizajnu, strukturi, tehničkim zahtevima, parametrima,​ konstantama i drugim temama koje se tiču izrade i funkcionisanja serverskih i klijentskih komponenti programskog paketa. Opisana su i javno dostupna rešenja napravljena prema specifičnim zahtevima klijenata. Ulažemo velike napore da dokumentacija bude tačna i sveža ali treba imati u vidu da se mogu pojaviti odstupanja u odnosu na poslednje produkcione verzije naših i sistema trećih lica ovde opisanih.\\ Ovde se mogu naći podaci o dizajnu, strukturi, tehničkim zahtevima, parametrima,​ konstantama i drugim temama koje se tiču izrade i funkcionisanja serverskih i klijentskih komponenti programskog paketa. Opisana su i javno dostupna rešenja napravljena prema specifičnim zahtevima klijenata. Ulažemo velike napore da dokumentacija bude tačna i sveža ali treba imati u vidu da se mogu pojaviti odstupanja u odnosu na poslednje produkcione verzije naših i sistema trećih lica ovde opisanih.\\
Line 9: Line 9:
 Sadržaj je podeljen u dve zone: **javno** dostupne informacije i informacije dostupne **zaposlenima** i partnerima [[https://​www.melany.rs/​|Melany Software]] tima.\\ Sadržaj je podeljen u dve zone: **javno** dostupne informacije i informacije dostupne **zaposlenima** i partnerima [[https://​www.melany.rs/​|Melany Software]] tima.\\
 Za pristup zatvorenim informacijama neophodno je izvršiti autorizaciju prijavljivanjem svojim korisničkim nalogom na ovom sajtu. Za pristup zatvorenim informacijama neophodno je izvršiti autorizaciju prijavljivanjem svojim korisničkim nalogom na ovom sajtu.
- 
- 
  
  
  • start.txt
  • Last modified: 2019/04/20 00:04
  • by milano