Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
procedura_uvodenja_razmene_podataka_u_vec_funkcionalan_sistem [2011/09/14 12:00]
milano
procedura_uvodenja_razmene_podataka_u_vec_funkcionalan_sistem [2011/09/14 12:27]
milano
Line 44: Line 44:
       - Otvoriti sve udaljene radne jedinice koje će biti u upotrebi       - Otvoriti sve udaljene radne jedinice koje će biti u upotrebi
       - Kreirati foldere za razmenu podataka za svaku od njih       - Kreirati foldere za razmenu podataka za svaku od njih
-      - Postaviti InFilter i OutFilter za svaku stanicu i poseban InFilter i OutFilter za radnu stanicu samog servera+      - Postaviti ​[[:​filteri_razmene_podataka|InFilter]] [[:​filteri_razmene_podataka|OutFilter]] za svaku stanicu i poseban ​[[:​filteri_razmene_podataka|InFilter ​]] [[:​filteri_razmene_podataka|OutFilter ​]] za radnu stanicu samog servera
     - Izvršiti podešavanje Balans Transportera za lokalnu mrežu.     - Izvršiti podešavanje Balans Transportera za lokalnu mrežu.
     - Ovo je trenutak kada **svi korisnici moraju da izađu iz Balansa**. Za izvršenje koraka potrebno je:     - Ovo je trenutak kada **svi korisnici moraju da izađu iz Balansa**. Za izvršenje koraka potrebno je:
Line 56: Line 56:
  
 Postoji pristup FTP folderu preko kog će se vršiti razmena i otvoreni su portovi za komunikaciju sa Balans Sabirnicom (preko WAN) i Balans Transporterom (preko LAN).\\  ​ Postoji pristup FTP folderu preko kog će se vršiti razmena i otvoreni su portovi za komunikaciju sa Balans Sabirnicom (preko WAN) i Balans Transporterom (preko LAN).\\  ​
 +
 +
 +\\  ​
 +
 +
 +\\  ​
  
  
  • procedura_uvodenja_razmene_podataka_u_vec_funkcionalan_sistem.txt
  • Last modified: 2011/09/14 12:27
  • (external edit)