pgs_restore

PG Restore

Ovaj alat sadrži brojne opcije prilikom vraćanja baze podataka, i predstavlja prirodnog parnjaka pg_dump funkcije. Opcija ima jako mnogo, evo nekoliko osnovnih.

Pri prenosu celih baza podataka, veoma je važno da izlazni fajl bude kompresovan jer se može desiti da zbog veličine bude nepodesan za prenos/manipulaciju. Kompresijom upravlja pg_dump, a niže je primer prenosa baze pod nazivom b1, sa extenzijama, šemama i svim ostalim Pg objektima. Operaciju izvodim pod sistemskim postgres nalogom, iako to može biti bilo koji drugi korisnik sa odgovarajućim pravima :

pg_dump -U postgres -Fc -d b1 -f b1.backup

Objašnjenje parametara:

-U postgres znači da operaciju izvodim pod korisničkim nalogom postgres.
-Fc znači da koristim custom format fajla, koji dozvoljava najviše opcija pri raspakivanju (pg_restore) baze. Istovremeno, ovaj format automatski podrazumeva kompresovanje podataka.
-d b1 je ime baze podataka koju prenosim/bekapujem/čuvam
-f b1.backup je ime fajla u koji se podaci pohranjuju.

Ovako kompresovana baza može se vratiti na drugi server sledećom komandom:

pg_restore -U balans_admin -C --disable-triggers -d postgres b1.backup

Objašnjenje parametara:

-U balans_admin znači da operaciju izvodim, na novom serveru, pod korisničkim nalogom balans_admin. Dobro je znati da novi server ne mora imati iste korisničke naloge.
-C znači da se na će se pri raspakivanju napraviti nova baza podataka, sa istim imenom kao što ga je imala izvorna.
–disable-triggers se koristi kada postoje podaci unutar baze koja se restaurira kako bi se izbegle greške u referencijalnim vezama među podacima koji nisu u potpunosti vraćeni.
-d postgres je parametar koji pravi najviše zabune, jer izgleda kao da dajemo instrukciju da se baza raspakuje u bazu sa imenom postgres. Ustvari, parametar -C sprečava da se ovo desi, pa je ime postgres iskorišćeno samo zato što takvo sigurno postoji na novom serveru. Moglo je poslužiti i bilo koje drugo, za koje znamo da postoji. Kako smo zadali parametar -C, pg_restore će automatski napraviti bazu pod imenom b1, kako je u izvornom b1.backup fajlu i navedeno.
b1.backup je ime fajla u kom se nalazi spakovana i kompresovana baza koju raspakujemo.

Vraćanje samo tekuće baze

Kada je baze sadrže mnogo arhiva a potrebno je izvući samo tekuću godinu koristi se sledeći format komande:

pg_restore -U balans_admin -C --disable-triggers -O -x -d bxx -n bcus -n bpub -n btek -f b1.backup

Objašnjenje parametara:

-n - navodim šeme koje želim da izvučem iz bekapa
-O - naređujem da se ne rekonstruiše vlasništvo nad objektima (vlasnik postaje korisnik naveden pod -U opcijom)
-x - naređujem da se ne rekonstruišu ni posebne privilegije nad objektima

Za restore PostgreSQL baze podataka najsvrsishodnije je koristiti postojeci uz mogućnost izmene izvornog fajla koristi se psql.exe koji je lociran u folderu kome je instaliran Postgres, bin poddirektorijumu. Ovaj način prenosa podataka pravi velike fajlove, i nije pogodan za prenos celih baza, ali pošto se baza izvozi kao veliki SQL skript, lako ga je modifikovati (promena nazvia šeme, itd.).

 1. Pokretanje command prompta (cmd.exe) u administratorskom rezimu
 2. Navigacija u folder gde se nalazi psql.exe npr: cd Program Files\PostgreSQL\9.6\bin
 3. Pokretanje komande za restore sa opcijama restore-a:
  1. psql -U <postgres> -d <PA4> -o <outputPA.txt> -f <mydbPA.sql>
  2. znacenje opcija: -U <user>, -d <ime baze>, -o <ime log fajla za upis rezultata restore-a> -f <format i ime fajla za uvoz>

Sa psql alatom se može odraditi i skript za pravljenje nulte baze npr. psql -f “k:\Data 20\0\9934\b0.9934.10520.20010.sql” -o createb0.log -U postgres postgres

“Switch” parametre treba navesti pre parametara baze i korisničkog imena.

Psql alatu se može zadati i server, port, baza, korisničko ime i lozinka u ovom formatu kao u primerima na https://razvoj.melany.rs/issues/1087

Usled razloga opisanih u pg_dump proceduri, a ukoliko prilikom bekapovanja baze nisu preduzeti nikakvi koraci, rekonstrukcija baze treba da ide sledećim tokom.
Opisan je najgori scenario: poslovni period u bekapovanij bazi je bio je zaključan na tekući dan u momentu bekapa.
Primer je iz realnog sveta, bekap je napravljen na bazi MgMivela, a rekonstruišu se samo šeme bcus, bpub i btek (tekuća godina).

Rekonstrukcija šema i podataka istovremeno ne može biti sprovedena. Prvo je neophodno rekonstruisati šeme.

#> pg_restore -h 192.168.0.5 -p 5432 -U postgres -v -n bcus -n bpub -n btek -O -d b3 -x -s c:\b3_mivela.backup 2>restore.log

Objašnjavam ređe opcije:

-v - verbose režim rada, znači bogatiji opisi grešaka i akcija
-n - navodim šeme koje želim da izvučem iz bekapa
-O - naređujem da se ne rekonstruiše vlasništvo nad objektima (vlasnik postaje korisnik naveden pod -U opcijom)
-x - naređujem da se ne rekonstruišu ni posebne privilegije nad objektima
-s - naređujem da se radi samo rekonstrukcija šeme objekata baze (definicije tabela, pogleda, funkcija itd.)
2> - ovo nije vezano za pg_restore već ukazuje shell-u da izlaz (opis radova) usmeri u fajl restore.log umesto na ekran (beskorisno).

Sada kada imamo definiciju svih objekata može se promeniti funkcija bpub.maxdatstocklock()

CREATE OR REPLACE FUNCTION bpub.maxdatstocklock() RETURNS timestamp AS 
$BODY$
  DECLARE result timestamp;
  BEGIN
     SELECT CASE WHEN (MAX(datStockLock) IS NULL)
           THEN '1970-03-22'::timestamp
           ELSE MAX(datStockLock)
        END
     FROM btek.firme  -- <<< u potpunosti zakucavamo na koju tabelu firme mislimo; search_path više nije bitan
     INTO result;
     RETURN result;
  END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql
STABLE;

Kako je rečeno, u ovom primeru je pored svega još i zaključan period na tekući dan, te rekonstrukcija zapisa nije moguća pre njegovog otključavanja. Za ovaj korak potrebni su nam samo podaci tabele btek.firme pa ćemo izvući samo njih:

#> pg_restore -h 192.168.0.5 -p 5432 -U postgres -v -n btek -t firme -O -d b3 -x -a c:\b3_mivela.backup 2>restore2.log

Objašnjavam ređe opcije:

-t - navodim tabelu čije podatke želim rekonstruisati
-a - naređujem da želim samo podatke

Otključavam period:

UPDATE btek.firme SET datStockLock=NULL

Ukoliko je potrebno vratiti zaključavanje u prethodno stanje pre postavke u NULL treba očitati tekuću vrednost.

Sada smo spremni da preuzmemo i ostale podatke, ali ovaj put dodajemo i –disable-triggers parametar kako uvozu ne bi zasmetale privremeno nedostajuće relacije:

#> pg_restore -h 192.168.0.5 -p 5432 -U postgres -v -n bcus -n bpub -n btek -O -d b3 -x -a --disable-triggers c:\b3_mivela.backup 2>restore3.log

Po završetku procesa otvoriti fajl restore3.log i proveriti ima li grešaka zbog kojih podaci nisu mogli biti učitani.
Očekivana je samo jedna greška - tabela firme neće biti učitana jer su podaci već bili u njoj.

Vreme je da se funkcija bpub.maxdatstocklock() vrati u izvorni oblik

CREATE OR REPLACE FUNCTION bpub.maxdatstocklock() RETURNS timestamp AS 
$BODY$
  DECLARE result timestamp;
  BEGIN
     SELECT CASE WHEN (MAX(datStockLock) IS NULL)
           THEN '1970-03-22'::timestamp
           ELSE MAX(datStockLock)
        END
     FROM firme  -- <<< sada opet search_path upravlja odabirom tabele za regulisanje zaključavanja
     INTO result;
     RETURN result;
  END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql
STABLE;

Ukoliko treba sada je trenutak da se vrati i prethodni datum zaključavanja u firme.datStockLock.
Proveriti broj zapisa u tabelama racuni,otpremnice,ulaz i nalozi.
Trebalo bi da je sve savršeno !

 • pgs_restore.txt
 • Last modified: 2024/01/31 12:29
 • by milano