Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kb:ws_komitenticenkolone [2019/12/11 12:39] (current)
aleksandar created
Line 1: Line 1:
 +====== Pogled WS_KomitentiCenKolone ======
 +
 +SQL pogled vraća podatke o cenovnim kolonama i cenovnicima koje komitenti koriste, uz podake o Imejl adresi, PIB i korisničkom imenu na webu.
 +
 +Nema parametara, u pitanju je view.
 +
 +===== Kolone =====
 +
 +^Naziv^Tip^Opis|
 +|Korisnik|TEXT|Nalog na vebu za datog komitenta, NULL ako nema naloga (Komitent može imati više ovih naloga)|
 +|Naziv|TEXT|Naziv komitenta|
 +|PIB|TEXT|PIB komitenta|
 +|Email|TEXT|Imejl adresa komitenta sa kartice komitenta|
 +|Cenovnik|TEXT|Naziv cenovnika koji važi za komitenta. Blanko znači da nema posebno odredjenog cenovnika.|
 +|CenKolona|TEXT|Cenovna kolona koja važi. "​Default"​ znači da treba pogledati naredne dve kolone.|
 +|VPCenKolDef|TEXT|Veleprodajna podrazumevana cenovna kolona, kada je CenKolona = Default|
 +|MPCenKolDef|TEXT|Maloprodajna podrazumevana cenovna kolona, kada je CenKolona = Default|
 +
 +==== Primer korišćenja ====
 +
 +WebFetchData ('​12345678',​ '​ws_komitenticenkolone',​ ''​)
 +
  
  • kb/ws_komitenticenkolone.txt
  • Last modified: 2019/12/11 12:39
  • by aleksandar