Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kb:uputstvo_za_instalaciju_rdp_8_1 [2017/01/11 15:26]
milano created
kb:uputstvo_za_instalaciju_rdp_8_1 [2017/01/11 15:40] (current)
milano [Unapređenje protokola na Windows 7]
Line 19: Line 19:
       * Ispod natpisa "​Windows 7" trebalo bi da stoji natpis "​Service pack 1" \\ //Ako to nije tako, kontaktirajte osobu koja vam održava sistem.//       * Ispod natpisa "​Windows 7" trebalo bi da stoji natpis "​Service pack 1" \\ //Ako to nije tako, kontaktirajte osobu koja vam održava sistem.//
   - Otvorite internet pregledač i uputite ga na sledeću adresu: ([[http://​support2.microsoft.com/​kb/​2830477|https://​support2.microsoft.com/​kb/​2830477]])   - Otvorite internet pregledač i uputite ga na sledeću adresu: ([[http://​support2.microsoft.com/​kb/​2830477|https://​support2.microsoft.com/​kb/​2830477]])
-  - Pročitajte šta piše, i na dnu stranice, ​u sekciji: “Operating System ” odaberite link u skladu sa verzijom vašeg operativnog sistema (32/64 bit) \\ //Napomena: Podatak o verziji operativnog sistema može se videti na istom prozoru otvorenom u koraku 1.//+  - Pročitajte šta piše, i **pri dnu**  ​stranice ​("More information"​), odaberite link u skladu sa verzijom vašeg operativnog sistema (32/64 bit, u koloni: “Operating System ”) \\ //Napomena: Podatak o verziji operativnog sistema može se videti na istom prozoru otvorenom u koraku 1.//
   - Odaberite odgovarajući jezik i kliknite na “Download”.   - Odaberite odgovarajući jezik i kliknite na “Download”.
   - Odaberite da se preuzmu svi fajlovi i kliknite na “Next”.   - Odaberite da se preuzmu svi fajlovi i kliknite na “Next”.
  • kb/uputstvo_za_instalaciju_rdp_8_1.txt
  • Last modified: 2017/01/11 15:40
  • by milano