Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:uputstva:korisnicka:integ:route_master_main [2019/11/30 14:54]
milano [Konfiguracioni fajl]
kb:uputstva:korisnicka:integ:route_master_main [2019/11/30 14:58] (current)
milano [Konfiguracioni fajl]
Line 45: Line 45:
 Konfiguracioni fajl sadrži sledeće parametre: Konfiguracioni fajl sadrži sledeće parametre:
  
-Linija1 - DEBUG MODE ("​DEBUGON"​ | "​DEBUGOFF"​) Linija2 - Definicija RM_Izvoz_OpenItems upita\ Linija3 - Prezentacija u koju porudžbine ubacujemo ("<​PreID>"​ | "​LAST"​ što znači automatska pretraga) Linija4 - Za povezivanje se koristi TRUSTED ODBC DSN ("​TRUE"​ | "​FALSE"​) Linija5 - DSN servera (npr. "​RMDSN"​) Linija6 - Ime baze podataka za razmenu (npr. "​MelanyRouteMaster"​) Linija7 - Prefix koji se stavlja ispred naziva tabele baze za razmenu podataka (npr. "TmpRM__ckgedit>​) Linija8 - Indikator provere linkova pre poziva upita za obradu ("​TRUE"​ | "​FALSE"​) Linija9 - Indikator upotrebe DCOM-a ("​USEDCOM"​ | "​NODCOM"​) Linija10 - Definicija TmpRM_SalesRep upita zaduženog za izveštaj o prodaji\ Linija11 - Definicija SQL upita za dobijanje rezultata prodaje (poručeno/​prodato) Linija12 - Definicija SQL upita za dobijanje registrovanih isporučnih mesta iz RM baze\ Linija13 - Definicija SQL upita za dobijanje registrovanih artikala u RM bazi\ Linija14 - Definicija RM_Izvoz_CustomerDiscountsByProductGroups upita za popunjavanje šeme popusta po kupcima i grupama proizvoda\ Linija15 - Izbor ProductGroups (KAT,​PKT,​CAT,​CSI,​CPR) Linija16 - Izbor ProductSubGroups (KAT,​PKT,​CAT,​CSI,​CPR) Linija17 - Cenovnik i cenovna kolona koja se koristi umesto podrazumevane SkladKol.MCena cene (_ckgedit_QUOT__ckgedit> ​| "​Cenovnik::​Kolona",​ npr. "​VP::​CenaB"​)+Linija1 - DEBUG MODE ("​DEBUGON"​ | "​DEBUGOFF"​) ​\\ 
 +Linija2 - Definicija RM_Izvoz_OpenItems upita \
 +Linija3 - Prezentacija u koju porudžbine ubacujemo ("<​PreID>"​ | "​LAST"​ što znači automatska pretraga) ​\\ 
 +Linija4 - Za povezivanje se koristi TRUSTED ODBC DSN ("​TRUE"​ | "​FALSE"​) ​\\ 
 +Linija5 - DSN servera (npr. "​RMDSN"​) ​\\ 
 +Linija6 - Ime baze podataka za razmenu (npr. "​MelanyRouteMaster"​) ​\\ 
 +Linija7 - Prefix koji se stavlja ispred naziva tabele baze za razmenu podataka (npr. "TmpRM\\ 
 +Linija8 - Indikator provere linkova pre poziva upita za obradu ("​TRUE"​ | "​FALSE"​) ​\\ 
 +Linija9 - Indikator upotrebe DCOM-a ("​USEDCOM"​ | "​NODCOM"​) ​\\ 
 +Linija10 - Definicija TmpRM_SalesRep upita zaduženog za izveštaj o prodaji \
 +Linija11 - Definicija SQL upita za dobijanje rezultata prodaje (poručeno/​prodato) ​\\ 
 +Linija12 - Definicija SQL upita za dobijanje registrovanih isporučnih mesta iz RM baze \
 +Linija13 - Definicija SQL upita za dobijanje registrovanih artikala u RM bazi \
 +Linija14 - Definicija RM_Izvoz_CustomerDiscountsByProductGroups upita za popunjavanje šeme popusta po kupcima i grupama proizvoda \
 +Linija15 - Izbor ProductGroups (KAT,​PKT,​CAT,​CSI,​CPR) ​\\ 
 +Linija16 - Izbor ProductSubGroups (KAT,​PKT,​CAT,​CSI,​CPR) ​\\ 
 +Linija17 - Cenovnik i cenovna kolona koja se koristi umesto podrazumevane SkladKol.MCena cene (" " ​| "​Cenovnik::​Kolona",​ npr. "​VP::​CenaB"​)
  
  
  • kb/uputstva/korisnicka/integ/route_master_main.txt
  • Last modified: 2019/11/30 14:58
  • by milano