Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:realizovane_kursne_razlike_definicija [2012/05/26 11:01]
milano
kb:realizovane_kursne_razlike_definicija [2016/11/03 10:15] (current)
milica
Line 1: Line 1:
 ====== Realizovane kursne razlike ====== ====== Realizovane kursne razlike ======
 +
 +Kursne razlike se mogu pojaviti u toku obračunskog perioda kod redovnih transakcija prilikom plaćanja i naplate potraživanja,​ plasmana i obaveza u stranoj valuti (realizovane kursne razlike) i na kraju obračunskog perioda, tačnije prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja (nerealizovane kursne razlike).
 +
 +Prilikom početnog priznavanja poslovne promene u stranoj valuti, knjiženje se vrši tako što se na iznos u stranoj valuti primenjuje promptni devizni kurs referentne valute i strane valute na datum transakcije,​ odnosno datum prijema dokumenta. Kada se u istom obračunskom periodu izvrši priznavanje,​ knjiženje, i izmirivanje devizne monetarne stavke, a devizni kurs je kod ovih poslovnih promena različit, pojavljuje se kursna razlika u toku godine. Kursne razlike u toku godine na redovnim transakcijama nastaju prilikom naplate potraživanja i ostalih finansijskih ulaganja, odnosno plaćanja obaveza u stranoj valuti. Kursne razlike u toku godine knjiže se kada dodje do izmirenja devizne monetarne stavke, primera radi, prilikom naplate potraživanja od inokupca, plaćanjem obaveze inodobavljaču,​ plaćanje kreditnog anuiteta u stranoj valuti. Računovodstvene isprave na osnovu kojih se knjiže kursne razlike u toku godine su dokazi o plaćanju odnosno naplati sa inostranstvom (devizni nalog, devizni izvod, prvobitna faktura, itd).
 +
  
  • kb/realizovane_kursne_razlike_definicija.txt
  • Last modified: 2016/11/03 10:15
  • by milica