This is an old revision of the document!


Definisanje perioda za koji važi upotreba definisanih doprinosa obavlja se opcijama Definija - Obračunske strukture. Na ovom jezičku videćemo padajući meni, koji nosi naziv Strukturna Grupa. Iz padajućeg menija odabrati Obračun LD, a u spisku koji nam se pojavi odabrati redni broj

10. Ug.-Doprinosi na teret saradnika

Kada selektujemo 10. Ug.-Doprinosi na teret saradnika, ta će vrednost poplaveti, a klikom na dugme novi period ćemo definisati period od kada procenat poreza važi. Kada definišemo period, i njega ćemo selektovati da poplavi, a zatim iz polja sa desne strane (Spisak poreza), klikom na strelice na levo (Dodavanje poreske stavke), dodati doprinos koji smo definisali a želimo da se obračunava na ugovore (PIO (ug. dohodak)). Kada dodamo doprinos u polju uračunati porez imaćemo tu jednu stavku, a u polju ispod nje koja se odnosi na ukupan porez za dati period, imaćemo cifru 26, koja predstavlja procenat doprinosa. Nakon uspešnog kreiranja perioda, kliknuti na ikonicu sa disketicom za snimanje izmena.

Isto ćemo ponoviti i za strukturu doprinosa na teret saradnika, ali za slučaj nezaposlenih lica. Iz padajućeg menija odabrati Obračun LD, a u spisku koji nam se pojavi odabrati redni broj

10. Ug.-Doprinosi na teret saradnika (nezaposl.)

Kada selektujemo 10. Ug.-Doprinosi na teret saradnika (nezaposl.), ta će vrednost poplaveti, a klikom na dugme novi period ćemo definisati period od kada procenat poreza važi. Kada definišemo period, i njega ćemo selektovati da poplavi, a zatim iz polja sa desne strane (Spisak poreza), klikom na strelice na levo (Dodavanje poreske stavke), dodati doprinose koji smo definisali a želimo da se obračunavaju na ugovore (PIO (ug. dohodak), Zdravstvo (ug. dohodak)). Kada dodamo doprinose u polju uračunati porez imaćemo dve stavke, a u polju ispod nje koja se odnosi na ukupan porez za dati period, imaćemo cifru 36.3, koja predstavlja procenat doprinosa. Nakon uspešnog kreiranja perioda, kliknuti na ikonicu sa disketicom za snimanje izmena.

  • kb/ractip_ugd.1406290962.txt.gz
  • Last modified: 2014/07/25 14:22
  • (external edit)