Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:ractip_rad [2014/07/25 14:43]
127.0.0.1 external edit
kb:ractip_rad [2018/03/22 13:22] (current)
milica
Line 1: Line 1:
-Za ispravan obračun zarade za doprinose treba definisati periode važenja. Opcija je dostupna u **Definija - Obračunske strukture**. ​ Na ovom jezičku videćemo padajući meni, koji nosi naziv Strukturna Grupa. Iz padajućeg menija odabrati Obračun LD, a u spisku koji nam se pojavi biraćemo redom 02. Doprinosi poslodavca i 02. Doprinosi zaposlenog.+Za ispravan obračun zarade za doprinose treba definisati periode važenja. Opcija je dostupna u **Definija - Obračunske strukture**. Na ovom jezičku videćemo padajući meni, koji nosi naziv Strukturna Grupa. Iz padajućeg menija odabrati Obračun LD, a u spisku koji nam se pojavi biraćemo redom 02. Doprinosi poslodavca i 02. Doprinosi zaposlenog.
  
 +**02. Doprinosi poslodavca**
  
-**02. Doprinosi poslodavca** +Kada selektujemo ​02. Doprinosi poslodavca ​ta će vrednost poplaveti, a klikom na dugme novi period ćemo definisati period od kada procenat doprinosa važi. Kada definišemo period, i njega ćemo selektovati da poplavi, a zatim iz polja sa desne strane (Spisak poreza), klikom na strelice na levo (Dodavanje poreske stavke), dodati doprinose koj smo definisali a želimo da se obračunavaju na zarade na teret poslodavca. To su doprinosi PIO (posl.), Zdravstvo (posl.), Nezaposlenost (posl.). Kada dodamo sva tri doprinosa u polju uračunati porez imaćemo sve tri stavke, a u polju ispod nje koja se odnosi na ukupan porez za dati period, imaćemo cifru 17.9 (12, 5.15, 0.75), koja predstavlja ukupan procenat doprinosa. Nakon uspešnog kreiranja perioda, kliknuti na ikonicu sa disketicom za snimanje izmena.
  
 +{{:​kb:​ractip.jpg?​725x619|ractip.jpg}}
  
-Kada selektujemo 02. Doprinosi poslodavca ta će vrednost poplaveti, ​ a klikom na dugme novi period ćemo definisati period od kada procenat doprinosa važi. Kada definišemo period, i njega ćemo selektovati da poplavi, a zatim iz polja sa desne strane (Spisak poreza), klikom na strelice na levo (Dodavanje poreske stavke), dodati doprinose koj smo definisali a želimo da se obračunavaju na zarade na teret poslodavca. To su doprinosi PIO (posl.), Zdravstvo (posl.), Nezaposlenost (posl.). Kada dodamo sva tri doprinosa u polju uračunati porez imaćemo sve tri stavke, a u polju ispod nje koja se odnosi na ukupan porez za dati period, imaćemo cifru 17.9 (12, 5.15, 0.75), koja predstavlja ukupan procenat doprinosa. Nakon uspešnog kreiranja perioda, kliknuti na ikonicu sa disketicom za snimanje izmena. +**02. Doprinosi zaposlenog**
- +
- +
-{{:​kb:​ractip.jpg?​725x619}} +
- +
- +
-**02. Doprinosi zaposlenog** ​ +
- +
- +
-Kada selektujemo 02. Doprinosi zaposlenog ta će vrednost poplaveti, ​ a klikom na dugme novi period ćemo definisati period od kada procenat doprinosa važi. Kada definišemo period, i njega ćemo selektovati da poplavi, a zatim iz polja sa desne strane (Spisak poreza), klikom na strelice na levo (Dodavanje poreske stavke), dodati doprinose koj smo definisali a želimo da se obračunavaju na zarade na teret zaposlenog. To su doprinosi PIO (zaposl.), Zdravstvo (zaposl.), Nezaposlenost (zaposl.). Kada dodamo sva tri doprinosa u polju uračunati porez imaćemo sve tri stavke, a u polju ispod nje koja se odnosi na ukupan porez za dati period, imaćemo cifru 19.9 (14, 5.15, 0.75), koja predstavlja ukupan procenat doprinosa. Nakon uspešnog kreiranja perioda, kliknuti na ikonicu sa disketicom za snimanje izmena.+
  
 +Kada selektujemo 02. Doprinosi zaposlenog ta će vrednost poplaveti, a klikom na dugme novi period ćemo definisati period od kada procenat doprinosa važi. Kada definišemo period, i njega ćemo selektovati da poplavi, a zatim iz polja sa desne strane (Spisak poreza), klikom na strelice na levo (Dodavanje poreske stavke), dodati doprinose koj smo definisali a želimo da se obračunavaju na zarade na teret zaposlenog. To su doprinosi PIO (zaposl.), Zdravstvo (zaposl.), Nezaposlenost (zaposl.). Kada dodamo sva tri doprinosa u polju uračunati porez imaćemo sve tri stavke, a u polju ispod nje koja se odnosi na ukupan porez za dati period, imaćemo cifru 19.9 (14, 5.15, 0.75), koja predstavlja ukupan procenat doprinosa. Nakon uspešnog kreiranja perioda, kliknuti na ikonicu sa disketicom za snimanje izmena.
  
 {{:​kb:​doprposl.png?​733x623}} {{:​kb:​doprposl.png?​733x623}}
  
 +Isti proces ponoviti i za strukture **03.Dopr.bolov. zaposlenog, 03.Dopr.bolov. poslodavca, 04.Dopr.porod. zaposlenog i 04.Dopr.porod. poslodavca**
  
-Isti proces ponoviti i za strukture **03.Dopr.bolov. zaposlenog, 03.Dopr.bolov. poslodavca, 04.Dopr.porod. zaposlenog i 04.Dopr.porod. poslodavca** 
  
  • kb/ractip_rad.txt
  • Last modified: 2018/03/22 13:22
  • by milica