Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kb:povrat_robe_reklamacije_knjizno_odobrenje [2013/05/18 09:19]
milano created
kb:povrat_robe_reklamacije_knjizno_odobrenje [2013/05/18 09:25] (current)
milano
Line 8: Line 8:
  
  
-ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ​+ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК
  
  
Line 29: Line 29:
  
  
-Сагласно са овим одредбама Закона о ПДВ, ​ +Сагласно са овим одредбама Закона о ПДВ, ​ измену пореске основице по основу испостављених књижних одобрења купцима добара , у складу са уговором, ​ треба да извршите у пореском периоду у којем сте испоставили књижно одобрење (под претпоставком да сте испоштовали уговор и књижно одобрење испоставили у периоду када су се стекли услови предвиђени уговором). По овом основу у пореској пријави у Обрасцу ПППДВ треба да извршите смањење износа накнаде (податак на ред. броју 3, односно ред. броју 4, у пољу 003, односно 004), а смањење ПДВ обавезе (податак у пољу 103, односно 104) извршићете у пореском периоду када добијете писмено обавештење купца о смањењу претходног пореза.
-измену пореске основице по основу испостављених књижних одобрења купцима добара +
-, у складу са уговором, ​ +
-треба да извршите у пореском периоду у којем сте испоставили књижно одобрење +
-(под претпоставком да сте испоштовали уговор и књижно одобрење испоставили у периоду када су се стекли услови предвиђени уговором). По овом основу у пореској пријави у Обрасцу ПППДВ треба да извршите смањење износа накнаде (податак на ред. броју 3, односно ред. броју 4, у пољу 003, односно 004), а смањење ПДВ обавезе (податак у пољу 103, односно 104) извршићете у пореском периоду када добијете писмено обавештење купца о смањењу претходног пореза.+
  
  
Line 39: Line 35:
  
  
- ​\\ ​1) \\  ​|  ​\\ 202 \\  ​  ​\\ ​Купци у земљи ​\\  ​|  ​\\ 120.000 ​\\  ​ +|1)   ​|  202 |   ​|Купци у земљи ​  ​|  120.000 |   ​
-   \\ 602 \\  ​ \\ Приходи од продаје робе на домаћем тржишту ​\\  ​  \\ 100.000 ​\\  ​+  ​  ​  ​\\ 602 | \\ Приходи од продаје робе на домаћем тржишту ​  ​  ​  ​\\ 100.000 | 
-   \\ 470 \\  ​ \\ Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи ​\\  ​  \\ 20.000 ​\\  ​+  ​  ​  ​\\ 470 | \\ Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи ​  ​  ​  ​\\ 20.000 | 
- \\ – по испостављеном рачуну за продату робу купцу ​\\  ​+| \\ – по испостављеном рачуну за продату робу купцу ​  | | | | | 
- \\ 2) \\  ​ \\ 202 \\  ​  \\ Купци у земљи ​\\  ​ \\ (12.000) ​\\  ​ +  ​\\ 2) |   ​\\ 202 |   ​| \\ Купци у земљи ​  ​  ​\\ (12.000) |   ​
-   \\ 602 \\  ​ \\ Приходи од продаје робе на домаћем тржишту ​\\  ​  \\ (12.000) ​\\  ​+  ​  ​  ​\\ 602 | \\ Приходи од продаје робе на домаћем тржишту ​  ​  ​  ​\\ (12.000) | 
- ​\\ ​– за књижно одобрење по рекламацији купца (купац ​  ​није послао обавештење о умањењу петходног пореза) ​\\  ​| +|– за књижно одобрење по рекламацији купца (купац ​  ​није послао обавештење о умањењу петходног пореза) ​  | | |   ​| ​| | 
- +|3)  |602| |Приходи од     ​продаје робе на домаћем тржишту| |  2.000| 
- +  ​| |470|Обавезе за ПДВ по     ​издатим фактурама по општој стопи| |  (2.000)| 
- + \\ – за примљено ​    ​обавештење о умањењу претходног пореза у наредном пореском периоду \\   ​| | | | |   ​|
- \\  +
-3) +
- ​\\ ​|  \\  +
-602 +
- ​\\ ​ \\  +
-Приходи од     ​продаје робе на домаћем тржишту +
- ​\\ ​| |  ​\\  +
-2.000 +
- ​\\ ​+
-| | |  \\  +
-470 +
- ​\\ ​ \\  +
-Обавезе за ПДВ по     ​издатим фактурама по општој стопи +
- ​\\ ​ \\  +
- +
- +
- ​\\ ​|  ​\\  +
-(2.000) +
- ​\\ ​+
-|\\  +
-– за примљено ​    ​обавештење о умањењу претходног пореза у наредном пореском периоду +
- \\ |||||+
- +
- +
-||||||+
  
  
Line 85: Line 56:
  
  
-Детаљна објашњења са примерима књижења у вези са применом прописа о ПДВ у случају повраћаја купљене робе продавцу,​ дали смо у „Привредном саветнику“,​ бр. 21и22/​2012,​ на страни 227.\\ +Детаљна објашњења са примерима књижења у вези са применом прописа о ПДВ у случају повраћаја купљене робе продавцу,​ дали смо у „Привредном саветнику“,​ бр. 21и22/​2012,​ на страни 227.
  
  
 \\ \\
  
  • kb/povrat_robe_reklamacije_knjizno_odobrenje.txt
  • Last modified: 2013/05/18 09:25
  • by milano