Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:postavke_u_sistemskom_registru [2020/03/16 15:53]
milano
kb:postavke_u_sistemskom_registru [2020/03/16 15:53] (current)
milano
Line 9: Line 9:
  
 U nekim situacijama,​ u zavisnosti od UAC postavki Windowsa, navedeni ključevi se mogu pojaviti u okviru ''​VirtualStore''​ ključa. Utvrditi da li se to desilo nije lako i svodi se na pretragu teksta //OkrMain// u //​regedit.exe//​ programu. U nekim situacijama,​ u zavisnosti od UAC postavki Windowsa, navedeni ključevi se mogu pojaviti u okviru ''​VirtualStore''​ ključa. Utvrditi da li se to desilo nije lako i svodi se na pretragu teksta //OkrMain// u //​regedit.exe//​ programu.
 +
  
 **{ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MelanySoft\Balans\OkrMain }** **{ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MelanySoft\Balans\OkrMain }**
  • kb/postavke_u_sistemskom_registru.txt
  • Last modified: 2020/03/16 15:53
  • by milano