Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:nerelaizovane_kursne_razlike_definicija [2012/11/24 15:21]
milano [Princip obračuna]
kb:nerelaizovane_kursne_razlike_definicija [2015/08/14 12:06] (current)
milano
Line 1: Line 1:
 ====== Nerealizovane kursne razlike ====== ====== Nerealizovane kursne razlike ======
- 
  
 Cilj obračuna nerealizovanih kursnih razlika je **iskazivanje deviznih obaveza** u **referentnoj valuti** (dinarima) po **kursu na dan obračuna**. Cilj obračuna nerealizovanih kursnih razlika je **iskazivanje deviznih obaveza** u **referentnoj valuti** (dinarima) po **kursu na dan obračuna**.
- 
  
 Razlikuju se //​privremeni//​ i //​godišnji//​ obračun. Razlikuju se //​privremeni//​ i //​godišnji//​ obračun.
 ===== Privremeni obračun ===== ===== Privremeni obračun =====
- 
  
 Svrha je usaglašavanje radi izveštavanja. Na kraju obračunskog perioda (uglavnom mesečno, ređe kvartalno) izvrši se kursiranje otvorenih obaveza a zatim se, sa prvim sledećim danom, stornira. Svrha je usaglašavanje radi izveštavanja. Na kraju obračunskog perioda (uglavnom mesečno, ređe kvartalno) izvrši se kursiranje otvorenih obaveza a zatim se, sa prvim sledećim danom, stornira.
- 
  
 ===== Godišnji obračun ===== ===== Godišnji obračun =====
- 
  
 Vrši se na poslednji dan u poslovnoj godini. Obračun ostaje trajno, a njegovi rezultati se prenose u završni račun, a zatim i u početno stanje naredne poslovne godine. Vrši se na poslednji dan u poslovnoj godini. Obračun ostaje trajno, a njegovi rezultati se prenose u završni račun, a zatim i u početno stanje naredne poslovne godine.
- 
  
 ====== Princip obračuna ====== ====== Princip obračuna ======
  
 +Za obračun se koriste samo podaci iz Glavne Knjige. Algoritam obračuna koristi sledeće podatke:
  
-Obračun se vršza sva otvorena valutna ​potraživanja.+    - Konta kupaca, dobavljača, datih i primljenih avansa, kao i konta deviznih računa 
 +    - Odvojeno ​se sabiraju dinarska i devizna dugovanja ​i potraživanja ​(znači računi i uplate) 
 +    - Uzmia se devizni saldo na dan obračuna nerealizovane kursne razlike i množi deviznim kursom na taj dan 
 +    - Dobijeni iznos se upoređuje sa iznosom u referentnoj valuti i vrši doknjižavanje razlike na konto prihoda odnosno rashoda u zavisnosti od predznaka dobijene razlike. 
 +    - Tako dobijen nalog knjiži se sa danom obračuna 
 +    - Pri sledećem obračunu detektuje se postojanje naloga sa prethodnim obračunom i insistira se njegovo storniranje pre nastavka procedure. 
 +    - Storniranje se vrši sa datumom novog obračuna.
  
 +Kontrola pre obračuna: ​ uporediti //​originalno zaduženje// ​ (kurs računa x ostatak u valuti) i računovodstveno stanje. Odstupanje veće od nekoliko parica indikator je **greške** ​ u obračunu **realizovanih kursnih razlika**.
  
-Za obračun je potrebno utvrditi sledeće: 
- 
- 
-1. Otvoreni valutni iznos po komitentima i kontima za svaku otvorenu stavku (račun, odobrenje itd.)\\ ​ 2. Kurs svih valuta koje učestvuju u obračunu na dan obračuna\\ ​ 3. Originalno potraživanje (u referentnoj valuti) na dan obračuna (preostali valutni iznos pomnožen sa kursem računa)\\ ​ 3. Računovodstveno potraživanje (u referentnoj valuti) na dan obračuna (knjiženja u referentnoj valuti + realizovane kursne razlike) 
- 
- 
-Formula za obračun: ​ //{valutni ostatak}// x //{kurs na dan obračuna}//​ - //{valutni ostatak} x {originalni kurs na računu}// ​ 
- 
- 
-Kontrola pre obračuna: ​ uporediti //​originalno zaduženje//​ (kurs računa x ostatak u valuti) i računovodstveno stanje. Odstupanje veće od nekoliko parica indikator je **greške** u obračunu **realizovanih kursnih razlika**. 
 <​code>​ <​code>​
 Obračun nerealizovanih kursnih razlika ne može da se radi ako nisu obračunate realizovane kursne razlike. Obračun nerealizovanih kursnih razlika ne može da se radi ako nisu obračunate realizovane kursne razlike.
 </​code>​ </​code>​
- 
  
 **Obračun se vrši samo za konta kupaca, dobavljača,​ primljenih i datih avansa. Domaći računi se obračunavaju samo ako sadrže valutnu klauzulu.** **Obračun se vrši samo za konta kupaca, dobavljača,​ primljenih i datih avansa. Domaći računi se obračunavaju samo ako sadrže valutnu klauzulu.**
  
  • kb/nerelaizovane_kursne_razlike_definicija.txt
  • Last modified: 2015/08/14 12:06
  • by milano