Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kb:nalog_za_prijem_robe_main [2013/08/15 00:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~COMPLEX_TABLES~~
 +
 +
 +====== Nalog za prijem robe ======
 +
 +
 +Dokument omogućava logističaru da pripremi magacionera za prijem očekivane robe od dobavljača.
 +
 +
 +===== Osnovni koraci =====
 +
 +
 +    - Izrada "​Naloga za prijem robe" u kom se pored ostalog navode sledeći bitni podaci
 +      - Naziv dobavljača
 +      - Broj dokumenta na kom se bazira prijemnica
 +      - Spisak artikala koje treba zaprimiti
 +      - Očekivne količine artikala koje treba zaprimiti
 +    - Kada je logističar spreman da prosledi nalog magacioneru,​ pripremljeni nalog se "​Aktivira"​
 +    - Magacioner u "​Spisku naloga za prijem"​ dobija novi dokument, otvara ga i dopunjava ga podacima :
 +      - Izbrojana količina koju je magacioner potvrdio
 +      - Primedbe o pakovanju i oštećenjima
 +      - Overen i potpisan dokument od strane vozača (dostavljača) da je saglasan sa brojanjem i primedbama.
 +
 +
 +===== Neusaglašena roba =====
 +
 +
 +Roba se u magacin zaprima **na osnovu zadatih količina** ​ koje se po potrebi koriguju na osnovu izveštaja (zapisnika):​
 +
 +
 +    - Zapisnikom o manjku višku
 +    - Knjižnim odobrenjem ili Povratnicom robe dobavljaču (uz dobijanje odobrenja ili storno računa)
 +    - Naknadnom isporukom robe bez oficijalnih dokumenata (uz eventualni potpis o usaglašavanju)
  
  • kb/nalog_za_prijem_robe_main.txt
  • Last modified: 2013/08/15 00:22
  • (external edit)