Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kb:matematicki_kurs_kursexact [2012/05/25 16:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Matematički kurs ======
 +
 +
 +//​[[milan@melany.rs|Milan Oparnica]] 2012/05/25 16:​23// ​
 +
 +
 +Odnos između dinarskog i deviznog iznosa u dvovalutnim dokumentima obračunava se preko **obračunskog kursa** iskazanog sa četiri ili pet decimala u zavisnosti od regiona.
 +
 +
 +Tom prilikom se oba iznosa **zaokružuju na dve decimale** čime se remeti prvobitno postavljeni odnos. To naročito dolazi do izražaja pri množenju valutnog iznosa obačunskim kursom radi dobijanja kursnih razlika.
 +
 +
 +U cilju izbegavanja grešaka zaokruženja uveden je **matematički kurs** koji predstavlja **tačan odnos** između dinarskog i deviznog iznosa. Matematički kurs se u bazi podatka označava kao **KursExact ** polje.
 +
 +
 +Dobijeni odnos se pamti kao **nezaokružena numerička vrednost //double // tipa**.
  
  • kb/matematicki_kurs_kursexact.txt
  • Last modified: 2012/05/25 16:27
  • (external edit)