Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kb:konfiguracija_samba_servera [2016/09/09 16:00] (current)
milano created
Line 1: Line 1:
 +====== Konfiguracija Samba Servera ======
 +
 +Članak podrazumeva da je samba server već instaliran na računaru, i odgovarajući portovi propušteni kroz firewall.
 +
 +===== Centos 7 =====
 +
 +Kratke crte za konfiguraciju bez pridruživanja na AD DC:
 +
 +    - Dobro je formirati linux grupe korisnika i operisati pravima na njima
 +    - Otvoriti korisnike bez mogućnosti logovanja na server (opcija ''​useradd testuser -s=/​sbin/​nologin''​). Korisnicima ne treba ni /home direktorijum što se postiže dodavanjem -M opcije u komandu
 +    - **Važno !**  Korisnike koji će imati pristup deljenim direktorijumima preko smb: protokola treba dodati i u Samba naloge komandom ''​smbpasswd -a <​korisnički_nalog>''​
 +    - Urediti ''/​etc/​samba/​smb.conf'' ​ tako da se odrede deljeni folderi
 +    - **Važno !**  Ako se koristi SELinux sloj neophodno je registrovati deljeni direktorijum komandom ''​chcon -t samba_share_t <​put_do_deljenog_direktorijuma>''​
 +    - Restartovati smb.service i nmb.service (''​systemctl restart smb.service'', ​ ''​systemctl restart nmb.service''​)
  
  • kb/konfiguracija_samba_servera.txt
  • Last modified: 2016/09/09 16:00
  • by milano