Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kb:kadrovi_main [2014/07/30 11:52]
milano
kb:kadrovi_main [2018/12/05 23:36]
milano [Ostali dokumenti]
Line 1: Line 1:
 ====== Kadrovi i plate ====== ====== Kadrovi i plate ======
  
 +Bilioteke: **BLIKadrovi.ocx**,​ **BLRLDParam.dll**
  
-Bilioteke: **BLIKadrovi.ocx**,​ **BLRLDParam.dll**  +Ovi moduli ​programa zaduženi su za organizaciju kadrova i obračun ​primanja.
- +
- +
-Ovaj modul programa zadužen je za organizaciju kadrova i obračun ​zarada i naknada.+
  
 +  * BLIKadrovi.ocx je kontrola koja vizualizuje obračun zarada, i kadrovsku organizaciju
 +  * BLRLDParam.dll je biblioteka za postavku parametara obračuna zarade
  
 ===== Postavke i parametri ===== ===== Postavke i parametri =====
  
- +  ​- [[:​kb:​kadrovi:​istorija_parametara_obracuna_vrste_primanja|Istorija promena u parametrima obračuna vrste primanja]]
-    ​- [[:​kb:​kadrovi:​istorija_parametara_obracuna_vrste_primanja|Istorija promena u parametrima obračuna vrste primanja]] +
  
 ===== Ostali dokumenti ===== ===== Ostali dokumenti =====
  
 +  - [[:​kb:​kadrovi_stipendije|Isplata stipendije učenicima i đacima]]
 +  - [[:​kb:​kadrovi:​ppp_pd_rs_main|Pojedinačna poreska prijava o obračunatiom porzeima i doprinosima]],​ PPP-PD (Republika Srbija, na snazi od 01.01.2014 g.)
 +  - [[:​kb:​kadrovi:​neto_na_vise_tekucih_racuna|Isplata neto iznosa zaposlenom na više tekućih računa]]
  
-    - [[:​kb:​kadrovi_stipendije|Isplata stipendije učenicima i đacima]] 
-    - [[:​kb:​kadrovi:​ppp_pd_rs_main|Pojedinačna poreska prijava o obračunatiom porzeima i doprinosima]],​ PPP-PD (Republika Srbija, na snazi od 01.01.2014 g.) 
  
  • kb/kadrovi_main.txt
  • Last modified: 2018/12/05 23:36
  • by milano