Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:izvestaj_o_stanju_lagera_na_dan_po_fifo [2012/08/07 12:45]
milano [Izveštaj o stanju lagera sa presekom na dan po FIFO metodu]
kb:izvestaj_o_stanju_lagera_na_dan_po_fifo [2012/08/08 07:03] (current)
milano [Tabele TmpKorSimpCho i TmpKorSimpCalc]
Line 58: Line 58:
 ^Polje ^Vrsta ^Vrednost ^Opis | ^Polje ^Vrsta ^Vrednost ^Opis |
 |JobID |Long |  |  | |JobID |Long |  |  |
-|Funkcija |Long |1001 |Indikator vrste obračuna koji se obrađuje u slogovima TmpKorSimpCalc tabele. ​    ​\\   \\ Vrednosti su registrovane u KontneGrupe > KontneGrupeSas tabelama pod KGrID=1195 (Privremeni zapisi obračuna). Zapisi su dostupni i preko viewa FN_TempCalc. | +|Funkcija |Long |1001 |Indikator vrste obračuna koji se obrađuje u slogovima TmpKorSimpCalc tabele. ​     \\   \\ Vrednosti su registrovane u KontneGrupe > KontneGrupeSas tabelama pod KGrID=1195 (Privremeni zapisi obračuna). Zapisi su dostupni i preko viewa FN_TempCalc. | 
-|IDFld |Long |Skladista.SklID | \\ Identifikacioni broj skladišta koje se obračunava. ​          ​\\ Za sada je predviđeno da se obračun uvek vrši za sve artikle na odabranom magacinu. Po potrebi moguće je dodavanje dodatnih filtera (KatID, PodKatID). |+|IDFld |Long |Skladista.SklID | \\ Identifikacioni broj skladišta koje se obračunava. ​           \\ Za sada je predviđeno da se obračun uvek vrši za sve artikle na odabranom magacinu. Po potrebi moguće je dodavanje dodatnih filtera (KatID, PodKatID). |
 |AddID |Long |0-100 |Procenat završenosti posla. | |AddID |Long |0-100 |Procenat završenosti posla. |
 |Datum1 |Date |  |Datum i vreme pokretanja procesa. | |Datum1 |Date |  |Datum i vreme pokretanja procesa. |
Line 71: Line 71:
  
     - Korisnik zadaje skladište i datum (opciono i vreme) preseka stanja.     - Korisnik zadaje skladište i datum (opciono i vreme) preseka stanja.
-    - Provera da li je proces za dati magacin sa takvim parametrom preseka već pokrenut, kao i da li je u logičnim okvirima.\\ ​ Ako je pokrenut: ​ Ponuditi "​kačenje"​ na proces koji je već u toku\\ ​ Ako nije zadovoljen logički okvir: Ponuditi prekid pokrenute procedure i započinjanje nove\\ ​ Ako nije ni pokrenut: Upis vrednosti **SklID **     ​u **IDFld**, resetovanje vrednosti :\\  **AddID** ​    ​=0\\  **Datum1** ​    ​=Datum i vreme pokretanja procedure\\ ​ **Datum2 **     ​i **Datum3** ​    ​= NULL\\ ​ **Datum4** ​    ​=Zabeležiti datum i vreme na koje se radi presek +    - Provera da li je proces za dati magacin sa takvim parametrom preseka već pokrenut, kao i da li je u logičnim okvirima.\\ ​ Ako je pokrenut: ​ Ponuditi "​kačenje"​ na proces koji je već u toku\\ ​ Ako nije zadovoljen logički okvir: Ponuditi prekid pokrenute procedure i započinjanje nove\\ ​ Ako nije ni pokrenut: Upis vrednosti **SklID **      u **IDFld**, resetovanje vrednosti :\\  **AddID** ​     =0\\  **Datum1** ​     =Datum i vreme pokretanja procedure\\ ​ **Datum2 **      i **Datum3** ​     = NULL\\ ​ **Datum4** ​     =Zabeležiti datum i vreme na koje se radi presek 
-    - Pokretanje @LFF procesa izračunavanje dužine trajanja procesa i upis progresa u **AddID **     ​polje. +    - Pokretanje @LFF procesa izračunavanje dužine trajanja procesa i upis progresa u **AddID **      polje. 
-    - Osvežavati polje **AddID** ​     napretkom obračuna, istovremeno upisivati u polje **Datum2** ​     vreme kada je poslenje osveženje obavljeno. Osveženja se rade u koracima od po 1 (%). Znači biće 100 osvežavanja zapisa.+    - Osvežavati polje **AddID** ​   napretkom obračuna, istovremeno upisivati u polje **Datum2** ​   vreme kada je poslenje osveženje obavljeno. Osveženja se rade u koracima od po 1 (%). Znači biće 100 osvežavanja zapisa.
  
  
Line 80: Line 80:
  
 ^Polje ^Vrsta ^Vrednost ^Opis | ^Polje ^Vrsta ^Vrednost ^Opis |
-|TmpsccID |Long, PK |UniBroj.UsrFn (blbrUNIFUN) ​|Jedinstveni primarni ključ sloga. |+|TmpsccID |Long, PK |AUTOINCREMENT ​|Jedinstveni primarni ključ sloga. |
 |TmpsmpID |Long, FK |UniBroj.UsrFn (blbrUNIFUN) |Refernca ka tabeli **TmpKorSimpCho**. | |TmpsmpID |Long, FK |UniBroj.UsrFn (blbrUNIFUN) |Refernca ka tabeli **TmpKorSimpCho**. |
 |DocID |Long |Ulaz.UlID |Identifikator dokumenta (UlID) ulazne kalkulacije koja je predmet obračuna. | |DocID |Long |Ulaz.UlID |Identifikator dokumenta (UlID) ulazne kalkulacije koja je predmet obračuna. |
  • kb/izvestaj_o_stanju_lagera_na_dan_po_fifo.txt
  • Last modified: 2012/08/08 07:03
  • by milano