Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kb:def_dopr_zdr_ugd [2014/07/25 14:17]
milica created
kb:def_dopr_zdr_ugd [2014/07/25 14:38] (current)
Line 1: Line 1:
-U grupi za prikaz doprinosi unećemo novi doprinos kao i njegov procenat a i konta za knjiženje. Dodavanje novih doprinosa za ugovore je isto kao i za doprinose na zaradu. U grupi za prikaz doprinosi, ćemo stati na prazno polje, i pritiskom na taster enter moći da definišemo novu vrstu doprinosa za obračun. Za definiciju nove vrste doprinosa, u polju šifra će se pritiskom na taster auto, definisati šifra tog novog doprinosa, a u polje opis unećemo naziv doprinosa, i to npr "​Zdravstvo (ug. dohodak)",​ grupa koju treba izabrati su **zarade i naknade**. ​+U grupi za prikaz doprinosi unećemo novi doprinos kao i njegov procenat a i konta za knjiženje. Dodavanje novih doprinosa za ugovore je isto kao i za doprinose na zaradu. U grupi za prikaz doprinosi, ćemo stati na prazno polje, i pritiskom na taster enter moći da definišemo novu vrstu doprinosa za obračun. Za definiciju nove vrste doprinosa, u polju šifra će se pritiskom na taster auto, definisati šifra tog novog doprinosa, a u polje opis unećemo naziv doprinosa, i to npr "​Zdravstvo (ug. dohodak)",​ grupa koju treba izabrati su **zarade i naknade**. 
 + 
 + 
 +{{:​kb:​zdrug.jpg?​726x614}}
  
  
 Kada smo definisali doprinose oni će se pojaviti na spisku **Definicije - Nazivi pojmovi**, a potrebno je istom Nazivu-Pojmu,​ dodeliti sistemsku funkciju. Funkcije će biti jednake definisanim doprinosima,​ i to u ovom slučaju Ugovori o delu Zdravstvo. Kada smo definisali doprinose oni će se pojaviti na spisku **Definicije - Nazivi pojmovi**, a potrebno je istom Nazivu-Pojmu,​ dodeliti sistemsku funkciju. Funkcije će biti jednake definisanim doprinosima,​ i to u ovom slučaju Ugovori o delu Zdravstvo.
  
  • kb/def_dopr_zdr_ugd.txt
  • Last modified: 2014/07/25 14:38
  • (external edit)