Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kb:command_line_msbalans_exe [2016/12/08 23:08]
milano [Postavka Persi klase u debug režim]
kb:command_line_msbalans_exe [2019/02/07 00:40] (current)
milano [Analiza performansi baze podataka (Balans Profajler)]
Line 140: Line 140:
  
 Program se pokreće u režimu logovanja dodavanjem **/​y:​** ​ komande praćene punom putanjom i nazivom fajla u koji se vrši logovanje. Ukoliko istoimeni fajl već postoji, novi podaci će se samo dodati na postojeće. \\ Svaki proces zapisivanja počinje sa kratkim zaglavljem koje govori o vremenu pokretanja sistema logovanja (otvaranje programa) i korisniku koji je program pokrenuo. Program se pokreće u režimu logovanja dodavanjem **/​y:​** ​ komande praćene punom putanjom i nazivom fajla u koji se vrši logovanje. Ukoliko istoimeni fajl već postoji, novi podaci će se samo dodati na postojeće. \\ Svaki proces zapisivanja počinje sa kratkim zaglavljem koje govori o vremenu pokretanja sistema logovanja (otvaranje programa) i korisniku koji je program pokrenuo.
 +Upis se vrši "​strimovanjem",​ ali kada treba debagovati program koji puca, može se postići "​flush"​ nakon svakog upisa dodavanjem ključne fraze //​.flush_every.//​ u naziv fajla.
  
 Primer komande koja zapise snima u fajl C:​\analiza.log : Primer komande koja zapise snima u fajl C:​\analiza.log :
  • kb/command_line_msbalans_exe.txt
  • Last modified: 2019/02/07 00:40
  • by milano