Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kb:command_line_msbalans_exe [2016/12/08 23:07]
milano [Postavka Persi klase u debug režim]
kb:command_line_msbalans_exe [2019/02/07 00:40]
milano [Analiza performansi baze podataka (Balans Profajler)]
Line 140: Line 140:
  
 Program se pokreće u režimu logovanja dodavanjem **/​y:​** ​ komande praćene punom putanjom i nazivom fajla u koji se vrši logovanje. Ukoliko istoimeni fajl već postoji, novi podaci će se samo dodati na postojeće. \\ Svaki proces zapisivanja počinje sa kratkim zaglavljem koje govori o vremenu pokretanja sistema logovanja (otvaranje programa) i korisniku koji je program pokrenuo. Program se pokreće u režimu logovanja dodavanjem **/​y:​** ​ komande praćene punom putanjom i nazivom fajla u koji se vrši logovanje. Ukoliko istoimeni fajl već postoji, novi podaci će se samo dodati na postojeće. \\ Svaki proces zapisivanja počinje sa kratkim zaglavljem koje govori o vremenu pokretanja sistema logovanja (otvaranje programa) i korisniku koji je program pokrenuo.
 +Upis se vrši "​strimovanjem",​ ali kada treba debagovati program koji puca, može se postići "​flush"​ nakon svakog upisa dodavanjem ključne fraze //​.flush_every.//​ u naziv fajla.
  
 Primer komande koja zapise snima u fajl C:​\analiza.log : Primer komande koja zapise snima u fajl C:​\analiza.log :
Line 155: Line 156:
 0 - isključeno debagovanje\\ 0 - isključeno debagovanje\\
 1 - upis kritičnih operacija i grešaka\\ 1 - upis kritičnih operacija i grešaka\\
-2 - upis kritičnih i manje kritičnih operacije i grešaka\\ +2 - upis kritičnih i manje kritičnih operacije i grešaka 
-Primer: ​ **msbalans.exe /h:1** uključuje //​debagovanje//​ kroz zapis potencijalno opasnih situacija o stanjima u klasi (npr. RecordsAffected=0 na INSERT ili UPDATE komandi)+ 
 +Primer: **msbalans.exe /h:1** uključuje //​debagovanje//​ kroz zapis potencijalno opasnih situacija o stanjima u klasi (npr. RecordsAffected=0 na INSERT ili UPDATE komandi)
  
  
  • kb/command_line_msbalans_exe.txt
  • Last modified: 2019/02/07 00:40
  • by milano