Komandna linija modula MSBALANS.EXE

msbalans.exe - pokretanje osnovnog modula Balans ERP sistema

msbalans.exe [/f:<identifikacioni broj firme koju treba otvoriti>] [/t:<putanja i naziv XML fajla sa opisom zadatka>] [/a:<naziv arhiva koji se otrvara>] [/y:<putanja do log fajla>][/h:<nivo debagovanja>]

Standardan način pokretanja programa je zadavanje komande msbalans.exe. Time će biti pokrenuta poslednja firma sa kojom se radilo.

Forsiranje aktivne firme

Ukoliko je potrebno pokrenuti konkretnu firmu bez posebne (XML) komande koristi se sledeća sintaksa:

msbalans.exe /f:<id firme>

gde je

<id firme> - broj firme koju treba pokrenuti (baza podataka /Data 20/<broj firme>)

Ovako zadata komanda ignorisaće poslednju firmu sa kojojm se radilo i odmah otvoriti bazu podataka zadate firme. Ujedno, biće sprečen prelazak u bilo koju drugu firmu za sve vreme rada programa. Dozvoljen je ulazak u arhive pokrenute firme.

Zadavanje posebnog zadatka

Kada je neophodno da se modul pokrene radi izvršavanja konkretnog zadatka koristi se sintaksa:

msbalans.exe /t:<putanja i ime XML fajla sa opisom zadatka>

gde je

<putanja i ime XML fajla sa opisom zadatka> - putanja do XML fajla napravljenog po btask.xsd šemi koji sadrži opis i parametre zadatka koji treba izvršiti, kao i ID firme nad kojojm se taj zadatak izvršava. Ukoliko je uz ovu komandu zadata i /f firma će biti odabrana na osnovu /f parametra.

U ovom režimu prilikom pokretanja programa:

 1. neće biti prikazan logo
 2. (opciono) neće biti ponovo tražena lozinka korisnika, pod uslovom da je predata kroz XML fajl zadataka
 3. neće biti prikazana glavna upravljačka forma programa

Otvaranje željenog arhiva

Kada je neophodno da se otvori neki arhiv u okviru tekuće firmi koristi se sintaksa:

msbalans.exe /a:<ime arhiva>

gde je

<ime arhiva> tačan naziv direktorijuma unutar osnovnog direktorijuma firme koji se otvara. Ukoliko naziv sadrži razmake (space character) potrebno ga je uokviriti u znake navoda (npr. “2011 Test”).

Ovu komandu msbalans.exe koristi i interno za prelazak iz tekuće godine u arhive i obrnuto.

Forsiranje COM+ Servera

Određivanje IP adrese odnosno naziva Balans COM+ Servera sa kojim se treba povezati sprovodi se sledećom komandom:

msbalans.exe /c:<IP adresa/DNS ime servera>

gde je

<IP adresa/DNS ime servera> dostupna IP adresa odnosno DNS ime na kom se Balans COM+ Server može naći.

Odabir ACE OLE DB drajvera za upravljanje bazom

Naslednik JET4.0 drajvera za bazu je Microsoft Access 2010 Database Driver. Postoji 32-bitna i 64-bitna verzija i generalno se razvoj JET-a nastavlja kroz ACE. Nastao račvanjem JET4.0 koda, Microsoft za ACE tvrdi da je 100% unazad kompatibilan sa JET4.0. Testovi koje smo interno uradili pokazuju da je to tako (čak i kada su greške i problemi u pitanju).

Balans je moguće naterati da za drajver koristi ACE umesto JET sledećom komandom:

msbalans.exe /ace

ACE pre upotrebe mora da se instalira jer ne dolazi automatski sa Windows OS-om kao JET. Instalacioni paket je besplatan i može se pokupiti odavde. Ovaj paket sadrži i servisne zakrpe SP1 i SP2 u sebi.

Promena ekstenzije baze podataka

ACE dolazi i sa novim formatom baze podataka accdb. Mehanizam podjednako dobro radi i sa mdb fajlovima, ali novi format donosi neke pogodnosti u samoj strukturi baze pa ćemo i baze polako prebacivati na njega. Ukoliko je potrebno umesto BLPRIV.mdb otvoriti BLPRIV.accdbbazu mora se zadati komandna linija koja na to ukazuje:

msbalans.exe /e:<ekstenzija>;

gde je

<ekstenzija> ekstenzija fajla BLPRIV, na primer za otvaranje BLPRIV.accdb komanda bi glasila: msbalans.exe /e:accdb

Analiza performansi baze podataka (Balans Profajler)

U cilju utvrđivanja uskih grla u radu sa bazom podataka moguće je pokrenuti program u režimu zapisivanja dnevnika izvršavanja komandi zadatih bazi podataka. Biće zapisano sledeće:

 • Vrsta (tipa) transakcije
 • SQL upita za sakupljanje / izmenu podataka
 • Vreme pokretanja upita i vreme završetka upita
 • Dužina trajanja (u sekundama) svake komande
 • Broj slogova na koje je upit uticao (samo za upite koji vrše promene u bazi)
 • Podaci o transakciji

Zapis je u CSV formatu, a separator je pipe (uspravna crta “|” )

Program se pokreće u režimu logovanja dodavanjem /y: komande praćene punom putanjom i nazivom fajla u koji se vrši logovanje. Ukoliko istoimeni fajl već postoji, novi podaci će se samo dodati na postojeće.
Svaki proces zapisivanja počinje sa kratkim zaglavljem koje govori o vremenu pokretanja sistema logovanja (otvaranje programa) i korisniku koji je program pokrenuo. Upis se vrši “strimovanjem”, ali kada treba debagovati program koji puca, može se postići “flush” nakon svakog upisa dodavanjem ključne fraze .flush_every. u naziv fajla.

Primer komande koja zapise snima u fajl C:\analiza.log :

msbalans.exe /y:c:\analiza.log;

Za više detalja pogledati članak Analiza performansi baze podataka.

Postavka Persi klase u debug režim

Persi klasa je zadužena za prijavljivanje promena koje program izvrši u bazi Transporteru radi slanja u sistem razmene podataka. Ako se uključi debug režim, klasa će upisivati na lokaciju ..\ProgramData\Balans\BLNS.SQLErr.$(CURDATE).LOG podatke o izvršenim komandama kako bi se otkrile smetnje u radu sistema za razmenu podataka.

Režim debagovanja Persi klase uključuje se dodavanjem /h: komande za kojom sledi broj koji označava nivo debagovanja:

0 - isključeno debagovanje
1 - upis kritičnih operacija i grešaka
2 - upis kritičnih i manje kritičnih operacije i grešaka

Primer: msbalans.exe /h:1 uključuje debagovanje kroz zapis potencijalno opasnih situacija o stanjima u klasi (npr. RecordsAffected=0 na INSERT ili UPDATE komandi)

 • kb/command_line_msbalans_exe.txt
 • Last modified: 2019/02/07 00:40
 • by milano