Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
baza_podataka [2013/08/22 22:38]
127.0.0.1 external edit
baza_podataka [2020/04/02 13:32] (current)
milica [Tabela _Log]
Line 9: Line 9:
  
 ====== Tabela _Log ====== ====== Tabela _Log ======
- 
  
 Sadrži podatke o akcijama nad podacima (izmene, dodavanja, brisanja) u bitnim dokumentima/​tabelama. Sadrži podatke o akcijama nad podacima (izmene, dodavanja, brisanja) u bitnim dokumentima/​tabelama.
- 
  
 ^DocID^DocTip^Datum^DatumSab^DatumTrans^KorID^SasID^ElID^KupID^UslID^Akcija^LdsID| ^DocID^DocTip^Datum^DatumSab^DatumTrans^KorID^SasID^ElID^KupID^UslID^Akcija^LdsID|
 |Long|Byte|Double|Double|Double|Long|Long|Long|Long|Long|Long|Long| |Long|Byte|Double|Double|Double|Long|Long|Long|Long|Long|Long|Long|
-|Ako je menjan dokument|Vrsta dokumenta|Datum ​   \\ na računaru|Datum obrade sabirnice|Datum obrade transportera|ID korisnika koji je snimio izmene na dokumentu|Ako je menjan sastav dokmenta|Ako je menjan artikal|Ako je menjan kupac|Ako je menjana usluga|Šifra akcije prema FN_LogAkcije ​  \\ definiciji ​ |Veza sa tabelom LongDesc ako postoji napomena u vezi zapisa|+|Ako je menjan dokument|Vrsta dokumenta|Datum \\ na računaru|Datum obrade sabirnice|Datum obrade transportera|ID korisnika koji je snimio izmene na dokumentu|Ako je menjan sastav dokmenta|Ako je menjan artikal|Ako je menjan kupac|Ako je menjana usluga|Šifra akcije prema enumeratoru BE_LogActions ​ |Veza sa tabelom LongDesc ako postoji napomena u vezi zapisa|
  
 +\\
  
-\\ 
  
 ===== DDL za pravljenje tabele ===== ===== DDL za pravljenje tabele =====
  • baza_podataka.txt
  • Last modified: 2020/04/02 13:32
  • by milica