Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kb:ractip_ugd [2014/07/25 14:22]
milica created
kb:ractip_ugd [2014/07/25 14:46] (current)
milica
Line 15: Line 15:
  
 Kada selektujemo 10. Ug.-Doprinosi na teret saradnika (nezaposl.),​ ta će vrednost poplaveti, a klikom na dugme novi period ćemo definisati period od kada procenat poreza važi. Kada definišemo period, i njega ćemo selektovati da poplavi, a zatim iz polja sa desne strane (Spisak poreza), klikom na strelice na levo (Dodavanje poreske stavke), dodati doprinose koji smo definisali a želimo da se obračunavaju na ugovore (PIO (ug. dohodak), Zdravstvo (ug. dohodak)). Kada dodamo doprinose u polju uračunati porez imaćemo dve stavke, a u polju ispod nje koja se odnosi na ukupan porez za dati period, imaćemo cifru 36.3, koja predstavlja procenat doprinosa. Nakon uspešnog kreiranja perioda, kliknuti na ikonicu sa disketicom za snimanje izmena. Kada selektujemo 10. Ug.-Doprinosi na teret saradnika (nezaposl.),​ ta će vrednost poplaveti, a klikom na dugme novi period ćemo definisati period od kada procenat poreza važi. Kada definišemo period, i njega ćemo selektovati da poplavi, a zatim iz polja sa desne strane (Spisak poreza), klikom na strelice na levo (Dodavanje poreske stavke), dodati doprinose koji smo definisali a želimo da se obračunavaju na ugovore (PIO (ug. dohodak), Zdravstvo (ug. dohodak)). Kada dodamo doprinose u polju uračunati porez imaćemo dve stavke, a u polju ispod nje koja se odnosi na ukupan porez za dati period, imaćemo cifru 36.3, koja predstavlja procenat doprinosa. Nakon uspešnog kreiranja perioda, kliknuti na ikonicu sa disketicom za snimanje izmena.
 +
 +
 +{{:​kb:​ractipug.png?​723x613}}
  
  • kb/ractip_ugd.txt
  • Last modified: 2014/07/25 14:46
  • by milica